15024513

15024513 - CIFP Someso

881880001 cifp.someso@edu.xunta.gal
881880018 CIFP Someso
Latitude: 43.338045
Lonxitude: -8.412735
Rúa Someso, 6

15008, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMEOC01 Construción
ZMP0995 Construción
ZMP0997 Fábricas
ZMP1000 Formigón armado
ZMP0996 Interpretación de planos de construción
ZMP1004 Cubricións
ZMP1005 Impermeabilizacións e illamentos
ZMP1001 Organización de traballos de construción
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0096 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0092 Mecanizado
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0091 Trazado, corte e conformación
ZMP0097 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZMP0095 Montaxe
ZMP0094 Soldadura en atmosfera protexida
ZMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
ZMP0640 Imaxe corporal e hábitos saudables
ZMP0846 Cambios de forma permanente do cabelo
ZMP0843 Coloración capilar
ZMP0852 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0643 Márketing e venda en imaxe persoal
ZMP0845 Técnicas de corte do cabelo
ZMMAM02 Instalacion e amoblamento
ZMP0542 Control de almacén
ZMP0782 Formación e orientación laboral
ZMP0538 Materiais en carpintaría e moble
ZMP0780 Instalación de carpintaría
ZMP0781 Instalación de estructuras de madeira
ZMP0779 Instalación de moblaxe
ZMP0778 Planificación da instalación
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0454 Circuítos de fluídos: suspensión e dirección
ZMP0459 Formación e orientación laboral
ZMP0260 Mecanizado básico
ZMP0452 Motores
ZMP0456 Sistemas de carga e arranque
ZMP0455 Sistemas de transmisión e freada
ZMP0457 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
ZMP0460 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0453 Sistemas auxiliares do motor
ZMP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade
ZSIMP01 Estética integral e benestar
ZMP0744 Aparellos estéticos
ZMP0752 Cosmética aplicada a estética e benestar
ZMP0751 Dermoestética
ZMP0755 Formación e orientación laboral
ZMP0747 Masaxe estética
ZMP0750 Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal
ZMP0746 Depilación avanzada
ZMP0748 Drenaxe estética e técnicas por presión
ZMP0756 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0745 Estética hidrotermal
ZMP0749 Micropigmentación
ZMP0753 Tratamentos estéticos integrais
ZSEOC02 Proxectos de obra civil
ZMP0562 Estruturas de construción
ZMP0775 Formación e orientación laboral
ZMP0565 Implantacións de construción
ZMP0770 Redes e servizos en obra civil
ZMP0563 Representacións de construción
ZMP0769 Urbanismo e obra civil
ZMP0773 Desenvolvemento de proxectos de obras lineais
ZMP0772 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos
ZMP0776 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0771 Levantamentos topográficos
ZMP0564 Medicións e valoracións de construción
ZMP0566 Planificación de construción
ZSEOC03 Organización e control de obras de construción
ZMP1292 Control de execución en obra civil
ZMP1291 Control de execución en obras de edificación
ZMP1296 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0564 Medicións e valoracións de construción
ZMP0566 Planificación de construción
ZMP1293 Rehabilitación e conservación de obras de construción
ZSFME02 Construcións metálicas
ZMP0246 Deseño de construcións metálicas
ZMP0251 Formación e orientación laboral
ZMP0248 Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas
ZMP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
ZMP0245 Representación gráfica en fabricación mecánica
ZMP0247 Definición de procesos de construcións metálicas
ZMP0252 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0249 Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
Grao medio
ZMFME01 Mecanizado
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMMAM01 Carpintaría e moble
ZMTMV01 Carrozaría
Grao superior
ZSEOC01 Proxectos de edificación
ZSFME02 Construcións metálicas
Formación específica básica de Albanelaría e Fontanaría