Normativa

Normativa autonómica


 

No menú lateral esquerdo ordénase por temática, a normativa autonómica relacionada coas ensinanzas de formación profesional.

 

Normativa estatal


 

Leis orgánicas

   
 • Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
 • Lei orgánica 4/2011, do 11 de marzo, complementaria da Lei de economía sustentable, pola que se modifican as leis orgánicas 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional, 2/2006, do 3 de maio, de educación, e 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial.
 • Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable.
 • Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional.
 • Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación.

Reais decretos

   
 • Real decreto 1147/2011, do 29 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo.
 • Real decreto 127/2014, do 28 de febreiro, polo que se regulan aspectos específicos da formación profesional básica das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo, se aproban catorce títulos profesionais básicos, se fixan os seus currículos básicos e se modifica o Real decreto 1850/2009, do 4 de decembro, sobre expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación
 • Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual.
 • Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral

Ordes

   
 • Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español e medidas para a súa aplicación, e se modifica a Orde do 20 de decembro de 2001, pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo. BOE do 20 de novembro. Anexos derrogados pola Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro
 • Texto consolidado da Orde ECD/2159/2014, que inclúe as modificacións establecidas na Orde ECD/1055/2017
 • Orde ECD/1055/2017, do 26 de outubro, pola que se modifica a Orde ECD/2159/2014, do 7 de novembro, pola que se establecen validacións entre módulos profesionais de formación profesional do Sistema Educativo Español e medidas para a súa aplicación, e se modifica a Orde do 20 de decembro de 2001, pola que se determinan validacións de estudos de formación profesional específica derivada da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo. BOE do 2 de novembro de 2017

Outra normativa

   
 • Ligazón ao portal do Ministerio de Educación e Formación Profesional, todofp.es, onde se recolle outra normativa relacionada coa formación profesional.
 • Ligazón ao portal do Ministerio de Educación e Formación Profesional, todofp.es, onde se recolle normativa relacionada co acceso á función docente.
Tema: