15005749

15005749 - CIFP Universidade Laboral

881960820 cifp.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.gal
881960880 CIFP Universidade Laboral
Latitude: 43.317802
Lonxitude: -8.376324
Rúa Salvador Allende, s/n

15670, Culleredo
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMIMA01 Instalacións frigorificas e de climatización
ZMP0039 Configuración de instalacións de frío e climatización
ZMP0043 Formación e orientación laboral
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0037 Técnicas da montaxe de instalacións
ZMP0044 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0040 Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial
ZMP0042 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción
ZMP0041 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
ZMP0266 Configuración de instalacións caloríficas
ZMP0394 Formación e orientación laboral
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0037 Técnicas de montaxe de instalacións
ZMP0395 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0302 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
ZMP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga
ZMP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
ZMP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
ZSAFD01 Ensinanza e animación sociodeportiva
ZMP1123 Actividades de lecer e tempo libre
ZMP1140 Actividades físicodeportivas de equipo
ZMP1142 Actividades físicodeportivas para a inclusión social
ZMP1124 Dinamización grupal
ZMP1146 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1137 Planificación da animación sociodeportiva
ZSENA02 Enerxías renovables
ZMP0688 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0684 Operación e mantemento de parques eólicos
ZMP0682 Xestión da montaxe de instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0683 Xestión da montaxe de parques eólicos
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
ZMP0350 Certificación enerxética de edificios
ZMP0357 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0354 Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga
ZMP0353 Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas
ZMP0351 Xestión eficiente da auga na edificación
ZSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos
ZMP0125 Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS
ZMP0127 Configuración de instalacións de fluídos
ZMP0126 Configuración de instalacións frigoríficas
ZMP0131 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0128 Planificación da montaxe de instalacións
Formación específica básica de Fontanaría, Calefacción, Electricidade e Telecomunicacións en Edificios