15016000

15016000 - CIFP Compostela

881866570 cifp.compostela@edu.xunta.gal
881866586 CIFP Compostela
Latitude: 42.860307
Lonxitude: -8.534453
Lamas de Abade s/n

15702, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0048 Produtos culinarios
ZMP0028 Sobremesas en restauración
ZMHOT02 Servizos en restauración
ZMP0158 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0154 O viño e o seu servizo
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0152 Servizos en bar e cafetaría
ZMP0153 Servizos en restaurante e eventos especiais
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0831 Teleasistencia
ZSARG01 Deseño e xestión da produción gráfica
ZMP1417 Materiais de produción gráfica
ZMP1544 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1540 Organización dos procesos de impresión gráfica
ZMP1541 Organización dos procesos de postimpresión, transformacións e acabamentos
ZMP1539 Xestión da cor
ZMP1538 Xestión da produción na industria gráfica
ZSHOT04 Dirección de cociña
ZMP0506 Formación e orientación laboral
ZMP0498 Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña
ZMP0507 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0504 Recursos humanos e dirección de equipos en restauración
ZMP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración
ZMP0500 Xestión da produción en cociña
ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración
ZMP0496 Control do aprovisionamento de materias primas
ZMP0515 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0512 Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración
ZMP0504 Recursos humanos e dirección de equipos en restauración
ZMP0180 Segunda lingua estranxeira
ZMP0511 Sommelier
ZMP0503 Xestión administrativa e comercial en restauración
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0014 Expresión e comunicación
ZMP0021 Formación e orientación laboral
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZMP0016 Desenvolvemento socioafectivo
ZMP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos
ZMP0174 Dirección de aloxamentos turísticos
ZMP0171 Estrutura do mercado turístico
ZMP0182 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0173 Márketing turístico
ZMP0176 Recepción e reservas
ZMP0178 Comercialización de eventos
ZMP0183 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0172 Protocolo e relacións públicas
ZMP0177 Recursos humanos no aloxamento
ZMP0180 Segunda lingua estranxeira
ZMP0175 Xestión do departamento de pisos
ZSSSC05 Promoción de igualdade de xénero
ZMP1404 Ámbitos de intervención para a promoción de igualdade
ZMP1128 Desenvolvemento comunitario
ZMP1401 Información e comunicación con perspectiva de xénero
ZMP0344 Metodoloxía da intervención social
ZMP1403 Promoción do emprego feminino