36019669

36019669 - IES Armando Cotarelo Valledor

986512311 ies.cotarelo.vilagarcia@edu.xunta.gal
986512655 IES Armando Cotarelo Valledor
Latitude: 42.589820
Lonxitude: -8.784041
Rúa Armando Cotarelo Valledor, 4-6

36611, Vilagarcía de Arousa
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZMP0380 Formación e orientación laboral
ZMP0371 Fundamentos de hardware
ZMP0370 Planificación e administración de redes
ZMP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0617 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0615 Deseño de interfaces web
ZMP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
ZMP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
ZMP0614 Despregamento de aplicacións web
ZMP0618 Empresa e iniciativa emprendedora