Convenio con Leroy Merlín e Lidl para a implantación dun sistema de FP dual. Varios centros educativos

Asinado en Santiago de Compostela, o nove de xullo de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Leroy Merlín España, S.L.U. e Lidl Supermercados, S.A.U. para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Portovello, no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro, no IES A Guía, no IES A Pontepedriña e no IES Ramón Menéndez Pida.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Leroy Merlín España, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Lidl Supermercados, S.A.U.
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Etiquetas: