CIFP Portovello - Xestión de vendas e espazos comerciais - 2021