Currículos

O currículo das ensinanzas de formación profesional defínese como o conxunto de obxectivos, contidos, orientacións pedagóxicas, criterios de avaliación e directrices que regulan a práctica docente, que servirán de instrumento para acadar os fins destas ensinanzas.

Os currículos establécense coa seguinte estrutura:

 1. Identificación do título, perfil profesional, contorno profesional e prospectiva do título no sector ou nos sectores correspondentes:

– Identificación.

– Perfil profesional do título, onde se especifique:

a) Competencia xeral.

b) Competencias profesionais, persoais e sociais.

c) Relación de cualificacións e unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no título.

– Contorno profesional.

– Prospectiva do título no sector ou nos sectores.

 2. Ensinanzas do ciclo formativo e parámetros básicos do contexto:

- Obxectivos xerais.

- Módulos profesionais.

- Espazos e equipamentos. 

- Profesorado.

 3. Acceso a outros estudos e vinculación con eles, así como a correspondencia de módulos profesionais coas unidades de competencia.

- Acceso a outros estudos.

- Validacións e exencións.

- Correspondencia dos módulos profesionais coas unidades de competencia para a súa acreditación, validación ou exención.

 4. Organización da impartición, onde se especifique:

- Distribución horaria.

- Desenvolvemento do currículo.

- Titulacións equivalentes e vinculacións coas capacitacións profesionais.

- Regulación do exercicio da profesión, se é o caso.

- Accesibilidade ás ensinanzas do título.

- Autorizacións a centros privados.

- Calendario de implantación.

 
Tema: