SSSC01

 

SSSC01 - Educación infantil

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SSSC01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2022-2023.

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte AltoCódigo Módulo
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
MP0016 Desenvolvemento socioafectivo
MP0011 Didáctica da educación infantil
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0014 Expresión e comunicación
MP0021 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
MP0020 Primeiros auxilios

15016000 - CIFP CompostelaCódigo Módulo
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
MP0016 Desenvolvemento socioafectivo
MP0011 Didáctica da educación infantil
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0014 Expresión e comunicación
MP0021 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
MP0020 Primeiros auxilios

27006516 - CIFP Politécnico de LugoCódigo Módulo
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
MP0016 Desenvolvemento socioafectivo
MP0011 Didáctica da educación infantil
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0014 Expresión e comunicación
MP0021 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
MP0020 Primeiros auxilios

36019566 - IES de ChapelaCódigo Módulo
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
MP0016 Desenvolvemento socioafectivo
MP0011 Didáctica da educación infantil
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0014 Expresión e comunicación
MP0021 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
MP0020 Primeiros auxilios


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).