SSSC01

 

SSSC01 - Educación infantil

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SSSC01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2022-2023.

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte AltoCódigo Módulo
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
MP0016 Desenvolvemento socioafectivo
MP0011 Didáctica da educación infantil
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0014 Expresión e comunicación
MP0021 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
MP0020 Primeiros auxilios

32016765 - CIFP PortovelloCódigo Módulo
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
MP0016 Desenvolvemento socioafectivo
MP0011 Didáctica da educación infantil
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0014 Expresión e comunicación
MP0021 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
MP0020 Primeiros auxilios

36014489 - CIFP A XunqueiraCódigo Módulo
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
MP0016 Desenvolvemento socioafectivo
MP0011 Didáctica da educación infantil
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0014 Expresión e comunicación
MP0021 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
MP0020 Primeiros auxilios


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).