Concesión da Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) 2014-2020

A páxina web da Axencia Executiva (EACEA) publica a relación de institucións ás que se lles  concedeu unha Carta Universitaria Erasmus de Educación Superior (ECHE) na convocatoria 2013, que será válida durante toda a vixencia do futuro Programa Erasmus+ (2014-2020).

A ligazón para consultar os beneficiarios Carta Erasmus é: http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/documents/eche_2014_list_of_awarded_applications.xls 

Obtención do PIC e alta da institución no URF

Todas as institucións de educación superior que obtiveran unha ECHE deberán rexistrarse no Sistema de Rexistro Único (Unique Registration Facility -URF), a través do que se obterá un Código de Identificación do Participante (Participant Identification Code-PIC), necesario para participar en Erasmus+.  Poderá acceder a este sistema a través da seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html  Para acceder ao mesmo, o usuario deberá autenticarse coa súa conta ECAS.

Aquelas institucións que xa conten cun  PIC por ter participado nalgún proxecto do 7º Programa Marco (FP7) non necesitarán volver a solicitar un novo PIC, aínda que poderán actualizar os seus datos, no caso de que fora necesario.  Esta información está dispoñible na última columna da listaxe de institucións que obtiveron a ECHE.

Comunicación do PIC á EACEA

Unha vez obtido o PIC, este se deberá comunicar á EACEA a través da seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ErasmusCharter  Sen esta comunicación, a EACEA non poderá proceder á emisión da Carta Erasmus de Educación Superior, necesaria para participar no programa.

Publicación da ECHE e da EPS.

Cando se reciba a Carta Erasmus de Educación Superior, se deberá proceder a súa sinatura (representante legal) e a súa publicación, xunto coa Declaración de Política Erasmus (Erasmus Policy Statement-EPS) contida na solicitude da ECHE. 

Recomendacións dos avaliadores e seguimento da ECHE

Todas as institucións que recibiran comentarios e recomendacións dos avaliadores, deberán realizar as actuacións necesarias para cumprilos antes do inicio das actividades de mobilidade do curso académico 2014/15.  A Axencia Nacional realizará un seguimento sobre o cumprimento das mesmas unha vez iniciadas ditas actividades de mobilidade.  O incumprimento destas recomendacións podería supoñer a anulación da Carta Erasmus de Educación Superior e, polo tanto, da participación da institución en el programa, polo que se deberá prestar atención ás mesmas. En calquera caso, a Axencia Nacional realizará un seguimento do cumprimento dos compromisos establecidos na Carta Erasmus de Educación Superior a todas as institucións que participen no programa.

Listaxe de centros educativos de Galicia con ensinanzas de formación profesional que dispoñen de Carta Erasmus (ECHE) 2014-2020 

Premer en cada provincia para consultar os centros educativos agrupados por concellos.

 

A Coruña
 • A Coruña

  15005221 - IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

  15005257 - IES Ramón Menéndez Pidal

  15005270 - CPR Novacaixagalicia

  15005397 - IES Fernando Wirtz Suárez

  15005506 - E.ART Pablo Picasso

  15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

  15024513 - CIFP Someso

  15026492 - CMUS Superior da Coruña

  15027800 - IES Imaxe e Son

  15027897 - CIFP Paseo das Pontes

  15005269 - IES Urbano Lugrís

 • Arteixo

  15023314 - IES de Sabón

 • Arzúa

  15027733 - IES de Arzúa

 • Betanzos

  15001148 - IES As Mariñas

 • Cee

  15003224 - IES Fernando Blanco

 • Coristanco

  15021974 - EFAG Fonteboa

 • Culleredo

  15005749 - IES Universidade Laboral

 • Ferrol

  15006754 - CIFP Ferrolterra

  15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

  15021469 - IES Leixa

 • Ribeira

  15014556 - CIFP Coroso

  15027711 - IES Leliadoura

 • Santiago de Compostela

  15015755 - IES Plurilingüe Rosalía de Castro

  15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

  15015834 - E.ART Mestre Mateo

  15016000 - CIFP Compostela

  15021482 - IES San Clemente

  15026753 - IES A Pontepedriña

  15027058 - IES As Fontiñas

 • Pontes de García Rodríguez, As

  15025694 - IES Moncho Valcarce

Lugo
 • Burela

  27013934 - IES Perdouro

  27013958 - IES Monte Castelo

 • Lugo

  27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

  27006528 - CIFP As Mercedes

  27006531 - IES Lucus Augusti

  27006589 - E.ART Ramón Falcón

  27015773 - IES Muralla Romana

  27016455 - IES Sanxillao

 • Monforte de Lemos

  27015311 - IES A Pinguela

 • Ribadeo

  27020793 - CIFP Porta da Auga

 • Sarria

  27012036 - IES Gregorio Fernández

 • Viveiro

  27013636 - IES María Sarmiento

Ourense
 • O Carballiño

  32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas

 • Ourense

  32008902 - CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

  32009116 - IES 12 de Outubro

  32015050 - CIFP A Farixa

  32016030 - E.ART Antonio Failde

  32016765 - CIFP Portovello

 • Xinzo de Limia

  32014801 - IES Cidade de Antioquía

Pontevedra
 • A Estrada

  36002359 - IES Antón Losada Diéguez

 • A Guarda

  36019244 - IES A Sangriña

 • Bueu

  36019463 - IES Johan Carballeira

 • Cangas

  36019475 - IES de Rodeira

 • Lalín

  36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa

  36013758 - IES Laxeiro

 • Marín

  36015159 - IES Chan do Monte

 • Nigrán

  36015184 - IES Escolas Proval

 • O Porriño

  36019529 - IES Ribeira do Louro

 • Ponteareas

  36007552 - CIFP A Granxa

 • Pontevedra

  36006419 - IES Montecelo

  36018677 - IES Luís Seoane

  36019621 - ESCO de Conservación e Restauración de Bens Culturais

  36020064 - CIFP Carlos Oroza

 • Valga

  36020362 - IES de Valga

 • Vigo

  36011361 - CPR Plurilingüe San José de la Guía

  36011579 - IES A Guía

  36011622 - CPR Aloya

  36011634 - IES Politécnico de Vigo

  36011853 - CPR Daniel Castelao

  36013448 - CIFP Manuel Antonio

  36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

  36016085 - CMUS Superior de Vigo

  36017430 - IES Ricardo Mella

  36018173 - IES de Teis

  36024461 - IES Audiovisual de Vigo

  36024586 - ESAD Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

 • Vilagarcía de Arousa

  36013771 - IES Fermín Bouza Brey

Programa de acción no ámbito da aprendizaxe permanente