15032391

15032391 - CIFP Santiago

881867650 cifp.santiago@edu.xunta.gal
881867661 CIFP Santiago
Latitude: 42.885200
Lonxitude: -8.556600
Estrada de Santiago-Figueiras

15898, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZSAGA01 Xestión forestal e do medio natural
ZMP0690 Botánica agronómica
ZMP0692 Fitopatoloxía
ZMP0818 Formación e orientación laboral
ZMP0694 Maquinaria e instalacións agroforestais
ZMP0790 Técnicas de educación ambiental
ZMP0693 Topografía agraria
ZMP0810 Xestión dos aproveitamentos do medio forestal
ZMP0811 Xestión e organización do viveiro forestal
ZMP0816 Defensa contra incendios forestais
ZMP0819 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0812 Xestión cinexética
ZMP0815 Xestión da conservación do medio natural
ZMP0813 Xestión da pesca continental
ZMP0814 Xestión de montes