Normativa

Normativa relacionada


 

- Lei Orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional. 

- Lei Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria da Lei de Economía Sostible, pola que se modifican as Leis Orgánicas 5/2002, de 19 de xuño, das Cualificaciones e da Formación Profesional, 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial.

- Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

- Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

- Orde do ___ de 2021 pola que se regula, no ámbito do sistema educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, para unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

  • Pendente de publicación