Acreditación de competencias - Buscador de oferta

Pode empregar o seguinte buscador para procurar as unidades de competencia ofertadas filtrando por código, por descrición, por familia profesional ou por centro educativo.

Código da UC Descrición da UC Familia profesional Centros que ofertan a UC
UC0004_2 Realizar operacións de produción en porcas de reposición, reprodutores e porcos lactantes Agraria
UC0005_2 Realizar operacións de produción en porcos de recría e ceba Agraria
UC0006_2 Montar e manter as instalacións, maquinaria e os equipamentos da explotación gandeira Agraria
UC0007_3 Xestionar e executar a instalación de parques e xardíns e a restauración da paisaxe Agraria
UC0008_3 Xestionar e realizar a conservación de parques e xardíns Agraria
UC0009_3 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as instalacións de xardinaría Agraria
UC0010_1 Contribuír ás operacións básicas de cuberta nunha embarcación pesqueira Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0011_1 Realizar as gardas de navegación e goberno do buque Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0012_1 Realizar as actividades extractivas da pesca con palangre, arrastre e cerco Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0013_2 Confeccionar e montar artes e aparellos de pesca Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0014_2 Manter artes e aparellos de pesca Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0015_2 Manipular e procesar os produtos da pesca e da acuicultura Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0016_2 Envasar e conservar os produtos da pesca e da acuicultura Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0017_2 Cultivar fitoplancto Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0018_2 Cultivar zooplancto Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0019_2 Engordar especies acuícolas en gaiolas Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0020_2 Engordar especies acuícolas en instalacións en terra Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0021_2 Realizar intervencións hiperbáricas ata unha presión máxima de sete atmosferas Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0022_2 Operar e manter os equipamentos e as instalacións dunha planta hiperbárica Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0023_2 Efectuar traballos subacuáticos en buques ou artefactos flotantes, e reflotacións Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0024_2 Efectuar traballos subacuáticos de corte e soldadura Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0025_2 Efectuar traballos subacuáticos de construción e obra hidráulica Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0027_2 Realizar e conducir as operacións de recepción, almacenamento e tratamentos previos do leite, e doutras materias primas lácteas Industrias alimentarias
UC0029_2 Conducir os procesos de extracción e realizar as operacións de refinación e corrección de aceites de oliva Industrias alimentarias
UC0030_2 Controlar o proceso de trasfega e almacenaxe de aceite de oliva en adega Industrias alimentarias
UC0034_2 Realizar e/ou dirixir as operacións de elaboración de masas de panadaría e bolaría Industrias alimentarias
UC0035_2 Confeccionar e/ou conducir as elaboracións complementarias, a composición, a decoración e o envasamento dos produtos de panadaría e bolaría Industrias alimentarias
UC0036_2 Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria panadeira
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
UC0037_3 Supervisar a produción vitícola e programar os procesos de vinificación Industrias alimentarias
UC0038_3 Controlar a produción de viño mediante análises organolépticas, microbiolóxicas e físicoquímicas Industrias alimentarias
UC0039_3 Coordinar e supervisar os métodos de estabilización e crianza de viños Industrias alimentarias
UC0040_3 Programar a posta a punto de instalacións e maquinaria vitivinícola Industrias alimentarias
UC0048_2 Actuar baixo normas de correcta fabricación, de seguridade e ambientais Química
UC0052_3 Organizar e xestionar a actividade do laboratorio aplicando os procedementos e as normas específicas Química
UC0053_3 Organizar o plan de mostraxe e realizar a toma de mostras Química
UC0054_3 Realizar ensaios microbiolóxicos e informar dos resultados Química
UC0055_3 Realizar ensaios biotecnolóxicos e informar dos resultados
Química
Sanidade
UC0056_3 Realizar os ensaios físicos, avaliar os seus resultados e informar deles Química
UC0057_3 Realizar os ensaios físicoquímicos, avaliar os seus resultados e informar deles Química
UC0058_1 Preparar os equipamentos e lavar e acondicionar o cabelo e o coiro cabeludo Imaxe persoal
UC0059_1 Realizar montaxes para os cambios de forma temporais e permanentes e inicio do peiteado Imaxe persoal
UC0060_1 Aplicar técnicas de cor e descoloración do cabelo Imaxe persoal
UC0061_3 Aplicar e supervisar as técnicas hidrotermais personalizando os protocolos normalizados Imaxe persoal
UC0062_3 Aplicar cosmética termal nos servizos hidrotermais Imaxe persoal
UC0063_3 Realizar masaxes manuais e/ou mecánicas con fins estéticos Imaxe persoal
UC0064_2 Preparar os medios técnicos e persoais para aplicar maquillaxe integral Imaxe persoal
UC0065_2 Mellorar a harmonía do rostro con estilos de maquillaxe social Imaxe persoal
UC0066_2 Maquillar para medios escénicos e producións audiovisuais Imaxe persoal
UC0067_3 Realizar e supervisar procesos de micropigmentación Imaxe persoal
UC0069_1 Manter preventivamente o vehículo sanitario e controlar a súa dotación material Sanidade
UC0070_2 Prestarlle a pacientes soporte vital básico e apoio ao soporte vital avanzado Sanidade
UC0071_2 Trasladar pacientes ao centro sanitario útil Sanidade
UC0072_2 Aplicar técnicas de apoio psicolóxico e social en situacións de crise Sanidade
UC0073_2 Operar cos procesos de tratamento e depuración da auga Enerxía e auga
UC0074_2 Realizar as operacións de mantemento de equipamentos e instalacións de plantas de tratamento ou depuración da auga Enerxía e auga
UC0075_2 Adoptar as medidas de prevención de riscos laborais no posto de traballo Enerxía e auga
UC0083_3 Controlar e vixiar os espazos naturais e o seu uso público
Agraria
Seguridade e medio ambiente
UC0085_3 Controlar o aproveitamento dos recursos cinexéticos e piscícolas
Agraria
Seguridade e medio ambiente
UC0086_3 Vixiar e colaborar nas operacións de restauración, mantemento, ordenación e defensa dos recursos naturais Agraria
UC0087_1 Realizar operacións básicas de fabricación
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
UC0088_1 Realizar operacións básicas de montaxe
Electricidade e electrónica
Fabricación mecánica
UC0089_2 Determinar os procesos de mecanizado por arranque de labra Fabricación mecánica
UC0090_2 Preparar máquinas e sistemas para proceder ao mecanizado por arranque de labra Fabricación mecánica
UC0091_2 Mecanizar os produtos por arranque de labra Fabricación mecánica
UC0092_2 Determinar os procesos de mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais Fabricación mecánica
UC0093_2 Preparar máquinas e sistemas para proceder ao mecanizado por abrasión, electroerosión e procedementos especiais Fabricación mecánica
UC0094_2 Mecanizar os produtos por abrasión, electroerosión e procedementos especiais Fabricación mecánica
UC0095_2 Determinar os procesos de mecanizado por corte e conformación Fabricación mecánica
UC0096_2 Preparar e programar máquinas e sistemas para proceder ao mecanizado por corte e conformación Fabricación mecánica
UC0097_2 Mecanizar os produtos por corte, conformación e procedementos especiais afíns Fabricación mecánica
UC0098_2 Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás Fabricación mecánica
UC0099_2 Realizar soldaduras con arco eléctrico con eléctrodo revestido Fabricación mecánica
UC0100_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo non consumible (TIG) Fabricación mecánica
UC0101_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con eléctrodo consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco Fabricación mecánica
UC0105_3 Deseñar produtos de fabricación mecánica Fabricación mecánica
UC0106_3 Automatizar os produtos de fabricación mecánica
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
UC0107_3 Elaborar a documentación técnica dos produtos de fabricación mecánica Fabricación mecánica
UC0108_3 Deseñar utensilios para o procesamento de chapa Fabricación mecánica
UC0109_3 Automatizar os procesos operativos dos utensilios de procesamento de chapa Fabricación mecánica
UC0110_3 Elaborar a documentación técnica do utensilio Fabricación mecánica
UC0111_3 Deseñar moldes e modelos para o proceso de fundición ou forxa Fabricación mecánica
UC0112_3 Automatizar os procesos operativos do molde Fabricación mecánica
UC0113_3 Elaborar a documentación técnica do molde ou modelo Fabricación mecánica
UC0114_2 Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial Instalación e mantemento
UC0115_2 Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial Instalación e mantemento
UC0116_2 Montar e manter maquinaria e equipamento mecánico Instalación e mantemento
UC0117_2 Manter sistemas mecánicos hidráulicos e pneumáticos de liñas de produción automatizada Instalación e mantemento
UC0120_2 Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión sonora e televisión en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable) Electricidade e electrónica
UC0121_2 Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e videoportaría) Electricidade e electrónica
UC0122_2 Realizar a preparación, a protección e a igualación de superficies de vehículos Transporte e mantemento de vehículos
UC0123_2 Efectuar o embelecemento de superficies Transporte e mantemento de vehículos
UC0124_2 Substituír elementos fixos do vehículo total ou parcialmente Transporte e mantemento de vehículos
UC0125_2 Reparar a estrutura do vehículo Transporte e mantemento de vehículos
UC0126_2 Realizar a conformación de elementos metálicos e reformas de importancia Transporte e mantemento de vehículos
UC0127_2 Substituír e/ou reparar elementos amovibles dun vehículo Transporte e mantemento de vehículos
UC0128_2 Realizar a reparación de elementos metálicos e sintéticos Transporte e mantemento de vehículos
UC0129_2 Substituír e/ou reparar elementos fixos non estruturais do vehículo total ou parcialmente Transporte e mantemento de vehículos
UC0130_2 Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de suspensión Transporte e mantemento de vehículos
UC0131_2 Manter os sistemas de transmisión e freos Transporte e mantemento de vehículos
UC0132_2 Manter o motor térmico
Marítimo-pesqueira
Transporte e mantemento de vehículos
UC0133_2 Manter os sistemas auxiliares do motor térmico
Marítimo-pesqueira
Transporte e mantemento de vehículos
UC0134_3 Planificar os procesos de reparación de elementos amovibles e fixos non estruturais, e controlar a súa execución Transporte e mantemento de vehículos
UC0135_3 Planificar os procesos de reparación de estruturas de vehículos, e controlar a súa execución Transporte e mantemento de vehículos
UC0136_3 Planificar os procesos de protección, preparación e embelecemento de superficies, e controlar a súa execución Transporte e mantemento de vehículos
UC0137_3 Xestionar o mantemento de vehículos e a loxística asociada, atendendo a criterios de eficacia, seguridade e calidade Transporte e mantemento de vehículos
UC0138_3 Planificar os procesos de reparación dos sistemas eléctricos, electrónicos, de seguridade e confortabilidade, e controlar a súa execución Transporte e mantemento de vehículos
UC0139_3 Planificar os procesos de reparación dos sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe, e controlar a súa execución Transporte e mantemento de vehículos
UC0140_3 Planificar os procesos de reparación dos motores térmicos e os seus sistemas auxiliares, e controlar a súa execución Transporte e mantemento de vehículos
UC0141_2 Organizar traballos de albanelaría Edificación e obra civil
UC0142_1 Construír fábricas para revestir Edificación e obra civil
UC0143_2 Construír fábricas vistas Edificación e obra civil
UC0160_2 Preparar máquinas e equipamentos de taller
Madeira, moble e cortiza
Transporte e mantemento de vehículos
UC0161_2 Preparar máquinas e equipamentos de taller industrializados Madeira, moble e cortiza
UC0162_1 Mecanizar madeira e derivados Madeira, moble e cortiza
UC0163_2 Planificar a instalación e o abastecemento de materiais, máquinas e ferramentas Madeira, moble e cortiza
UC0164_2 Compor e fixar a moblaxe, e realizar as instalacións complementarias Madeira, moble e cortiza
UC0165_2 Comprobar o funcionamento e realizar as operacións de axuste e acabamento Madeira, moble e cortiza
UC0166_2 Preparar o soporte e pór a punto os produtos e os equipamentos para a aplicación do acabamento Madeira, moble e cortiza
UC0167_1 Efectuar a aplicación de produtos de acabamento superficial con medios mecánico-manuais en carpintaría e moble Madeira, moble e cortiza
UC0168_2 Realizar a tinguidura, e acabamentos especiais e decorativos Madeira, moble e cortiza
UC0171_2 Controlar e organizar compoñentes e accesorios de carpintaría e moble
Madeira, moble e cortiza
Transporte e mantemento de vehículos
UC0172_2 Montar mobles e elementos de carpintaría Madeira, moble e cortiza
UC0173_1 Axustar e embalar produtos e elementos de carpintaría e moble Madeira, moble e cortiza
UC0174_3 Definir e desenvolver produtos de carpintaría e moble Madeira, moble e cortiza
UC0175_3 Desenvolver e axustar a documentación técnica Madeira, moble e cortiza
UC0176_3 Controlar e dirixir a realización de prototipos de carpintaría e moble Madeira, moble e cortiza
UC0177_1 Seleccionar materiais e produtos para procesos de confección Téxtil, confección e pel
UC0178_1 Realizar o corte, a preparación, a ensamblaxe e o acabamento de cortinas e estores Téxtil, confección e pel
UC0179_1 Realizar o corte, a preparación, a ensamblaxe e o acabamento de coxíns, fundas e accesorios Téxtil, confección e pel
UC0195_2 Recoñecer materias primas e produtos de confección, calzado e marroquinaría Téxtil, confección e pel
UC0196_2 Ensamblar pezas de tecidos e laminados Téxtil, confección e pel
UC0197_2 Ensamblar pezas de peles e coiros Téxtil, confección e pel
UC0198_2 Cortar tecidos e laminados Téxtil, confección e pel
UC0199_2 Cortar peles e coiros Téxtil, confección e pel
UC0200_2 Operar no proceso gráfico en condicións de seguridade, calidade e produtividade Artes gráficas
UC0201_2 Preparar as materias primas e os produtos intermedios para a impresión Artes gráficas
UC0202_2 Determinar e axustar os elementos do proceso de impresión offset Artes gráficas
UC0203_2 Realizar a impresión offset Artes gráficas
UC0204_3 Planificar a produción a partir da análise das especificacións dos orixinais Artes gráficas
UC0205_3 Controlar a calidade do produto, a partir das especificacións editoriais Artes gráficas
UC0206_3 Xestionar a fabricación do produto gráfico Artes gráficas
UC0207_3 Organizar a produción de proxectos de televisión Imaxe e son
UC0208_3 Xestionar os recursos de produción en televisión Imaxe e son
UC0209_3 Controlar e verificar os procesos de traballo do produto televisivo Imaxe e son
UC0210_3 Participar na elaboración da iluminación dun espectáculo en vivo, manténdoa e reproducíndoa en distintas situacións de explotación Imaxe e son
UC0211_3 Xestionar, coordinar, supervisar e realizar a montaxe, a desmontaxe e o mantemento dos equipamentos de iluminación para un espectáculo en vivo Imaxe e son
UC0212_3 Servir ensaios e funcións Imaxe e son
UC0213_3 Definir os parámetros de creación do proxecto definido, seleccionando e configurando os equipamentos para realizar a animación de representacións gráficas Imaxe e son
UC0214_3 Modelar e representar graficamente os elementos que conforman a animación Imaxe e son
UC0215_3 Animar, iluminar, colorear as fontes xeradas e colocar as cámaras virtuais, 'renderizar' e aplicar os efectos finais Imaxe e son
UC0216_3 Coordinar o desenvolvemento das necesidades de realización dunha produción televisiva, do espazo escénico e da posta en escena nas localizacións Imaxe e son
UC0217_3 Asistir no control de realización dunha produción televisiva mediante o control de medios técnicos e humanos Imaxe e son
UC0218_3 Participar na posprodución de produtos televisivos Imaxe e son
UC0219_2 Instalar e configurar o software base en sistemas microinformáticos Informática e comunicacións
UC0220_2 Instalar, configurar e verificar os elementos da rede local segundo procedementos establecidos Informática e comunicacións
UC0221_2 Instalar, configurar e manter paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas Informática e comunicacións
UC0222_2 Facilitarlle á persoa usuaria a utilización de paquetes informáticos de propósito xeral e aplicacións específicas Informática e comunicacións
UC0223_3 Configurar e explotar sistemas informáticos Informática e comunicacións
UC0224_3 Configurar e xestionar un sistema xestor de bases de datos Informática e comunicacións
UC0225_3 Configurar e xestionar a base de datos Informática e comunicacións
UC0226_3 Programar bases de datos relacionais Informática e comunicacións
UC0227_3 Desenvolver compoñentes de software en linguaxes de programación orientadas a obxectos Informática e comunicacións
UC0231_3 Realizar a xestión contable e fiscal Administración e xestión
UC0233_2 Manexar aplicacións ofimáticas na xestión da información e a documentación Administración e xestión
UC0237_3 Realizar a xestión e o control administrativo de recursos humanos Administración e xestión
UC0238_3 Realizar o apoio administrativo ás tarefas de selección, formación e desenvolvemento de recursos humanos Administración e xestión
UC0239_2 Realizar a venda de produtos e/ou servizos a través de diferentes canles de comercialización Comercio e márketing
UC0240_2 Realizar as operacións auxiliares á venda Comercio e márketing
UC0241_2 Executar as accións do servizo de atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias Comercio e márketing
UC0242_3 Realizar e controlar a xestión administrativa nas operacións de importación e exportación, e/ou de introdución e expedición de mercadorías Comercio e márketing
UC0243_3 Xestionar as operacións de financiamento para transaccións internacionais de mercadorías e servizos Comercio e márketing
UC0244_3 Xestionar as operacións de cobramento e pagamento nas transaccións internacionais Comercio e márketing
UC0245_3 Xestionar as queixas e as reclamacións da clientela e das persoas consumidoras e usuarias Comercio e márketing
UC0247_3 Organizar e controlar a actividade do departamento de tráfico e explotación nas empresas que realicen transporte de mercadorías por estrada Comercio e márketing
UC0248_3 Planificar e xestionar as operacións de tráfico e explotación nas empresas que realicen transporte de mercadorías por estrada Comercio e márketing
UC0249_2 Desenvolver intervencións de atención física domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria Servizos socioculturais e á comunidade
UC0250_2 Desenvolver intervencións de atención psicosocial domiciliaria dirixidas a persoas con necesidades de atención sociosanitaria Servizos socioculturais e á comunidade
UC0251_2 Desenvolver as actividades relacionadas coa xestión e o funcionamento da unidade convivencial Servizos socioculturais e á comunidade
UC0252_3 Programar, organizar e avaliar as intervencións de integración social Servizos socioculturais e á comunidade
UC0253_3 Desenvolver as intervencións dirixidas ao adestramento e á adquisición de habilidades de autonomía persoal e social Servizos socioculturais e á comunidade
UC0254_3 Establecer, adaptar e aplicar sistemas alternativos de comunicación Servizos socioculturais e á comunidade
UC0255_1 Executar operacións básicas de aprovisionamento, preelaboración e conservación culinarios
Hostalaría e turismo
Servizos socioculturais e á comunidade
UC0256_1 Asistir na elaboración culinaria, e realizar e presentar preparacións sinxelas Hostalaría e turismo
UC0257_1 Asistir no servizo de alimentos e bebidas Hostalaría e turismo
UC0258_1 Executar operacións básicas de aprovisionamento, e preparar e presentar bebidas sinxelas e comidas rápidas Hostalaría e turismo
UC0259_2 Definir ofertas gastronómicas sinxelas, realizar o aprovisionamento e controlar consumos Hostalaría e turismo
UC0260_2 Preelaborar e conservar calquera clase de alimentos
Comercio e márketing
Hostalaría e turismo
UC0261_2 Preparar elaboracións básicas de múltiples aplicacións e pratos elementais Hostalaría e turismo
UC0262_2 Preparar e presentar os pratos máis significativos das cociñas rexionais de España e da cociña internacional Hostalaría e turismo
UC0263_3 Executar e controlar o desenvolvemento de accións comerciais e reservas Hostalaría e turismo
UC0264_3 Realizar as actividades propias da recepción Hostalaría e turismo
UC0265_3 Xestionar departamentos da área de aloxamento Hostalaría e turismo
UC0266_3 Vender servizos turísticos e viaxes Hostalaría e turismo
UC0267_2 Desenvolver a xestión económico-administrativa de axencias de viaxes Hostalaría e turismo
UC0268_3 Xestionar unidades de información e distribución turísticas Hostalaría e turismo
UC0269_2 Executar técnicas específicas de natación con eficacia e seguridade Actividades físicas e deportivas CIFP Universidade Laboral
UC0271_2 Rescatar persoas en caso de accidente ou situación de emerxencia en instalacións acuáticas Actividades físicas e deportivas CIFP Universidade Laboral
UC0272_2 Asistir como primeiro interveniente en caso de accidente ou situación de emerxencia
Actividades físicas e deportivas
Imaxe persoal
Marítimo-pesqueira
UC0273_3 Determinar a condición física, biolóxica e motivacional da persoa usuaria
Actividades físicas e deportivas
Imaxe persoal
UC0274_3 Programar as actividades propias dunha sala de adestramento polivalente (SEP), atendendo a criterios de promoción da saúde e o benestar da persoa usuaria Actividades físicas e deportivas
UC0275_3 Instruír e dirixir actividades de acondicionamento físico con equipamentos e materiais propios de salas de adestramento polivalente (SEP) Actividades físicas e deportivas
UC0276_1 Realizar traballos auxiliares en obras de construción Edificación e obra civil
UC0279_2 Producir animais de reposición, reprodutores, ruminantes lactantes e leite Agraria
UC0280_2 Producir ruminantes de recría e ceba para a obtención de carne Agraria
UC0281_2 Producir aves para reprodución e obtención de carne e ovos Agraria
UC0282_2 Producir coellos para reprodución e obtención de carne Agraria
UC0283_2 Engordar moluscos bivalvos en sistemas suspendidos Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0284_2 Cultivar moluscos bivalvos en parque Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0285_2 Reproducir e incubar especies acuícolas Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0286_2 Cultivar larvas Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0287_2 Cultivar poslarvas, sementes e crías Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0288_3 Participar na organización e realizar a vixilancia das condicións do local, instalacións, equipos e persoal de lonxa Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0289_3 Controlar a procedencia do produto recibido en lonxa, asegurando a trazabilidade, adecuación das tallas e o seu estado hixiénico sanitario Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0290_3 Supervisar a recepción, clasificación, etiquetaxe e exposición do produto en lonxa Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0291_2 Recibir, controlar e valorar as materias primas e auxiliares que interveñen no proceso de produción de conservas vexetais, e realizar o almacenamento e a expedición de produtos acabados Industrias alimentarias
UC0292_2 Preparar as materias primas para a súa posterior elaboración e o seu tratamento, garantindo a calidade, a hixiene e a seguridade necesarias Industrias alimentarias
UC0293_2 Realizar as operacións de dosificación, enchedura e pechamento de conservas vexetais, zumes e pratos cociñados, comprobando se seguen os procedementos e as normas que aseguren a calidade requirida Industrias alimentarias
UC0294_2 Conducir a aplicación dos tratamentos finais de conservación, seguindo as especificacións de calidade e hixiene demandadas Industrias alimentarias
UC0295_2 Controlar a recepción das materias primas e auxiliares cárnicas, así como o almacenamento e a expedición de pezas e produtos cárnicos Industrias alimentarias
UC0296_2 Acondicionar a carne para a súa comercialización ou o seu uso industrial, garantindo a sús trazabilidade Industrias alimentarias
UC0297_2 Elaborar e expender preparados cárnicos frescos, nas condicións que garantan a máxima calidade e seguridade alimentaria levando a cabo a súa comercialización Industrias alimentarias
UC0298_2 Elaborar produtos cárnicos industriais, mantendo a calidade e a hixiene requiridas Industrias alimentarias
UC0302_2 Conducir e controlar as operacións de elaboración de leites de consumo, evaporados, en po e condensados, e de nata, manteiga, xeados e similares Industrias alimentarias
UC0303_2 Conducir e controlar as operacións de elaboración de sobremesas lácteas, iogures e leites fermentados Industrias alimentarias
UC0304_2 Conducir e controlar as operacións de envasamento e acondicionamento de produtos lácteos Industrias alimentarias
UC0305_2 Controlar o aprovisionamento, o almacenamento e a expedición das materias primas e auxiliares e dos produtos terminados, e preparar os equipamentos e os utensilios que se utilizarán nos procesos de elaboración Industrias alimentarias
UC0306_2 Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de masas, pastas e produtos básicos de múltiples aplicacións para pastelaría e repostaría
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
UC0307_2 Realizar e/ou controlar as operacións de elaboración de produtos de confeitaría, chocolataría, galletaría e outras elaboracións Industrias alimentarias
UC0308_2 Realizar o acabamento e decoración dos produtos de pastelaría e confeitaría Industrias alimentarias
UC0309_2 Realizar o envasamento e a presentación dos produtos de pastelaría e confeitaría Industrias alimentarias
UC0310_2 Aplicar a normativa de seguridade, hixiene e protección ambiental na industria alimentaria
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
UC0314_2 Controlar o proceso de envasamento e acondicionamento de bebidas Industrias alimentarias
UC0318_2 Elaborar conservas, semiconservas e salgaduras de produtos da pesca, seguindo as normas de calidade e seguridade alimentaria Industrias alimentarias
UC0319_2 Elaborar masas, pastas, conxelados e pratos cociñados ou precociñados con base de peixe ou marisco, garantindo a calidade e a hixiene dos produtos Industrias alimentarias
UC0321_2 Operar con máquinas, equipamentos e instalacións de produción e distribución de enerxías e servizos auxiliares Química
UC0334_3 Organizar a produción de produtos farmacéuticos e afíns Química
UC0335_3 Verificar a conformidade de materiais, equipamentos, instalacións e condicións de proceso Química
UC0336_3 Coordinar e controlar o acondicionamento de produtos farmacéuticos e afíns Química
UC0337_3 Garantir a calidade dos produtos acondicionados Química
UC0338_3 Cumprir e facer cumprir as normas de seguridade e ambientais do proceso farmacéutico e afíns Química
UC0339_3 Coordinar e controlar a fabricación de produtos farmacéuticos e afíns Química
UC0340_3 Garantir a calidade na transformación de produtos farmacéuticos e afíns Química
UC0341_3 Realizar análises por métodos químicos, avaliar os seus resultados e informar deles Química
UC0342_3 Aplicar técnicas instrumentais para a análise química, avaliar os seus resultados e informar deles Química
UC0343_1 Preparar os equipamentos e realizar operacións de atención e acomodación da clientela en condicións de calidade, seguridade e hixiene Imaxe persoal
UC0344_1 Aplicar coidados estéticos básicos en uñas Imaxe persoal
UC0345_1 Eliminar por procedementos mecánicos e descolorar a peluxe Imaxe persoal
UC0346_1 Realizar maquillaxes de día Imaxe persoal
UC0347_2 Realizar a análise capilar, para deseñar protocolos de traballos técnicos e aplicar coidados capilares estéticos Imaxe persoal
UC0348_2 Realizar cambios de cor totais ou parciais no cabelo Imaxe persoal
UC0349_2 Modificar a forma do cabelo temporalmente, peitealo e/ou recollelo Imaxe persoal
UC0350_2 Realizar cambios de forma permanente no cabelo Imaxe persoal
UC0351_2 Cortar o cabelo e realizar o arranxo e o rasurado de barba e bigote Imaxe persoal
UC0352_2 Asesorar e vender produtos e servizos para a imaxe persoal Imaxe persoal
UC0354_2 Atender a clientela do servizo estético de hixiene, depilación e maquillaxe en condicións de seguridade, saúde e hixiene Imaxe persoal
UC0355_2 Aplicar técnicas estéticas de hixiene e hidratación facial e corporal Imaxe persoal
UC0356_2 Atender a clientela do servizo estético de mans e pés en condicións de seguridade, hixiene e saúde Imaxe persoal
UC0357_2 Aplicar técnicas estéticas para coidar e embelecer as uñas Imaxe persoal
UC0358_2 Elaborar e aplicar uñas artificiais Imaxe persoal
UC0359_2 Realizar tratamentos estéticos de mans e pés Imaxe persoal
UC0360_2 Colaborar na organización e no desenvolvemento da loxística sanitaria en escenarios con múltiples vítimas e catástrofes, asegurando o abastecemento e a xestión de recursos e apoiando os labores de coordinación en situacións de crise Sanidade
UC0361_2 Prestar atención sanitaria inicial a múltiples vítimas Sanidade
UC0362_2 Colaborar na preparación e na execución de plans de emerxencias e de dispositivos de risco previsible Sanidade
UC0363_2 Controlar os produtos e os materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia Sanidade
UC0364_2 Asistir na dispensación de produtos farmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización e determinando parámetros somatométricos sinxelos, baixo a supervisión de persoal facultativo Sanidade
UC0365_2 Asistir na dispensación de produtos sanitarios e parafarmacéuticos, informando as persoas usuarias sobre a súa utilización, baixo a supervisión de persoal facultativo Sanidade
UC0366_2 Asistir na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións oficinais, dietéticas e cosméticas, baixo a supervisión de persoal facultativo Sanidade
UC0367_2 Asistir na realización de análises clínicas elementais e normalizadas, baixo a supervisión de persoal facultativo Sanidade
UC0368_2 Colaborar na promoción e na protección da saúde, na prevención de doenzas e na educación sanitaria, baixo a supervisión de persoal facultativo Sanidade
UC0369_3 Xestionar unha unidade dun laboratorio de análises clínicas Sanidade
UC0370_3 Realizar os procedementos das fases preanalítica e postanalítica no laboratorio clínico Sanidade
UC0371_3 Realizar análises de bioquímica clínica en mostras biolóxicas humanas Sanidade
UC0372_3 Realizar análises microbiolóxicas e identificar parasitos en mostras biolóxicas humanas Sanidade
UC0373_3 Realizar análises hematolóxicas e xenéticas en mostras biolóxicas humanas e procedementos para obter hemoderivados Sanidade
UC0374_3 Realizar técnicas inmunolóxicas de aplicación nas distintas áreas do laboratorio de análises clínicas Sanidade
UC0375_3 Xestionar unha unidade dun laboratorio de anatomía patolóxica e citoloxía Sanidade
UC0376_3 Colaborar na realización de necropsias clínicas ou médico-legais, baixo a supervisión do/da facultativo/a Sanidade
UC0377_3 Realizar o procesamento integral e os complementarios do material biolóxico para o seu estudo polo/a patólogo/a Sanidade
UC0378_3 Realizar a selección e a aproximación diagnóstica de citoloxías xinecolóxicas, baixo a supervisión do/da facultativo/a Sanidade
UC0379_3 Realizar a selección e a aproximación diagnóstica de citoloxías de líquidos e secrecións corporais, improntas e mostras non xinecolóxicas obtidas por punción, baixo a supervisión do/a facultativo/a Sanidade
UC0380_3 Realizar o rexistro fotográfico de pezas e preparacións a nivel macroscópico, microscópico e ultramicroscópico, baixo a supervisión do/da facultativo/a Sanidade
UC0381_3 Aplicar técnicas de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia e bioloxía molecular, baixo a supervisión do/da facultativo/a Sanidade
UC0382_3 Xestionar un gabinete audioprotésico Sanidade
UC0383_3 Analizar as características anatomosensoriais auditivas Sanidade
UC0384_3 Seleccionar e adaptar próteses auditivas Sanidade
UC0385_3 Elaborar adaptadores anatómicos, protectores e próteses auditivas Sanidade
UC0386_3 Reparar próteses auditivas Sanidade
UC0387_3 Medir niveis sonoros e recomendar proteccións contra o ruído Sanidade
UC0388_3 Xestionar unha unidade de radioterapia Sanidade
UC0389_3 Operar coa dosimetría en radioterapia, aplicando os fundamentos fisicomatemáticos no uso das radiacións ionizantes Sanidade
UC0390_3 Utilizar as radiacións ionizantes de acordo coas características anatómicas e fisiopatolóxicas das doenzas Sanidade
UC0391_3 Asistir o/a paciente durante a súa estadía na unidade de radioterapia Sanidade
UC0392_3 Aplicar tratamentos de teleterapia: cobaltoterapia, aceleradores de partículas e RX de baixa e media enerxía Sanidade
UC0393_3 Colaborar co/coa facultativo/a na preparación e na aplicación dos tratamentos con braquiterapia Sanidade
UC0394_3 Realizar os procedementos de protección radiolóxica hospitalaria, baixo a supervisión do/da facultativo/a Sanidade
UC0395_3 Xestionar un establecemento ortoprotésico organizando os procesos xerais e os sistemas de control sanitario Sanidade
UC0396_3 Valorar as características anatómicas, biomecánicas e patolóxicas do segmento tributario de tratamento ortoprotésico, adecuando o produto ás necesidades do/da paciente ou da persoa usuaria, axustándose á prescrición Sanidade
UC0397_3 Fabricar pezas básicas de produtos ortoprotésicos, aplicando técnicas de tratamento, mecanizado e unión de materiais para obter produtos idóneos estruturalmente Sanidade
UC0398_3 Proxectar, elaborar e adaptar orteses Sanidade
UC0399_3 Proxectar, elaborar e adaptar próteses externas Sanidade
UC0400_3 Proxectar, elaborar e adaptar axudas técnicas para a vida diaria Sanidade
UC0428_1 Atender a clientela e realizar o aprovisionamento para procesos de tapizamento
Madeira, moble e cortiza
Téxtil, confección e pel
UC0429_1 Realizar o desgornecemento, a preparación e a montaxe do tapizamento en mobiliario
Madeira, moble e cortiza
Téxtil, confección e pel
UC0430_1 Realizar a enmarcación, o gornecemento e o enteamento de paredes, e o tapizamento de paneis murais Téxtil, confección e pel
UC0432_1 Manipular cargas con carretas elevadoras
Comercio e márketing
Industrias alimentarias
UC0434_1 Recibir, clasificar e preparar a roupa para a súa limpeza Hostalaría e turismo
UC0435_1 Realizar o lavado acuoso de roupa Hostalaría e turismo
UC0436_1 Realizar o lavado en seco de roupa Hostalaría e turismo
UC0437_1 Realizar o secado, a pasada do ferro e o embolsamento de roupa Hostalaría e turismo
UC0438_1 Realizar o aprovisionamento e atender o cliente para a reparación de calzado Téxtil, confección e pel
UC0439_1 Realizar a reparación en artigos de marroquinaría Téxtil, confección e pel
UC0440_1 Realizar a reparación do calzado Téxtil, confección e pel
UC0448_2 Realizar o acabamento de pezas e complementos en téxtil e pel Téxtil, confección e pel
UC0449_2 Realizar acabamentos especiais de artigos e pezas Téxtil, confección e pel
UC0450_2 Realizar a montaxe e o acabamento de artigos de marroquinaría Téxtil, confección e pel
UC0451_2 Realizar a montaxe de calzado por diferentes sistemas e acabamentos Téxtil, confección e pel
UC0452_2 Realizar a montaxe de calzado por inxección e vulcanización Téxtil, confección e pel
UC0474_3 Analizar materias primas, produtos e procesos de confección, calzado e marroquinaría Téxtil, confección e pel
UC0475_3 Organizar e programar a produción en confección, calzado e marroquinaría Téxtil, confección e pel
UC0476_3 Xestionar a calidade da produción en confección, calzado e marroquinaría Téxtil, confección e pel
UC0477_3 Supervisar e controlar a produción en confección Téxtil, confección e pel
UC0479_3 Definir e desenvolver produtos de confección, calzado e marroquinaría Téxtil, confección e pel
UC0480_3 Elaborar e controlar prototipos de confección, calzado e marroquinaría Téxtil, confección e pel
UC0481_3 Definir a documentación técnica de produtos de confección, calzado e marroquinaría Téxtil, confección e pel
UC0482_2 Interpretar e xestionar a información dixital necesaria para a impresión do produto dixital Artes gráficas
UC0483_2 Preparar os equipamentos, axustar os parámetros e realizar a impresión dixital Artes gráficas
UC0484_3 Administrar os dispositivos hardware do sistema Informática e comunicacións
UC0485_3 Instalar, configurar e administrar o software de base e de aplicación do sistema Informática e comunicacións
UC0486_3 Asegurar equipamentos informáticos Informática e comunicacións
UC0490_3 Xestionar servizos no sistema informático Informática e comunicacións
UC0491_3 Desenvolver elementos de software no contorno cliente Informática e comunicacións
UC0492_3 Desenvolver elementos de software no contorno servidor Informática e comunicacións
UC0493_3 Implementar, verificar e documentar aplicacións web en contornos de internet, intranet e extranet Informática e comunicacións
UC0494_3 Desenvolver compoñentes de software en linguaxes de programación estruturada Informática e comunicacións
UC0495_3 Instalar, configurar e administrar o software para xestionar un contorno web Informática e comunicacións
UC0496_3 Instalar, configurar e administrar servizos de mensaxaría electrónica Informática e comunicacións
UC0497_3 Instalar, configurar e administrar servizos de transferencia de ficheiros e multimedia Informática e comunicacións
UC0498_3 Determinar as necesidades financeiras da empresa Administración e xestión
UC0499_3 Xestionar a información e a contratación dos recursos financeiros Administración e xestión
UC0500_3 Xestionar e controlar a tesouraría e o seu orzamento Administración e xestión
UC0501_3 Establecer a implantación de espazos comerciais Comercio e márketing
UC0502_3 Organizar a implantación de produtos ou servizos na superficie de venda Comercio e márketing
UC0503_3 Organizar e controlar as accións promocionais en espazos comerciais Comercio e márketing
UC0504_3 Organizar e supervisar a montaxe de escaparates no establecemento comercial Comercio e márketing
UC0515_3 Deseñar e executar coreografías cos elementos propios do aeróbic, e as súas variantes e actividades afíns Actividades físicas e deportivas
UC0516_3 Programar e dirixir actividades de acondicionamento físico en grupo con soporte musical (AFGSM) Actividades físicas e deportivas
UC0517_1 Realizar operacións auxiliares para a preparación do terreo, a sementeira e a plantación de cultivos agrícolas Agraria
UC0518_1 Realizar operacións auxiliares para a rega, a fertilización e a aplicación de tratamentos en cultivos agrícolas Agraria
UC0519_1 Realizar operacións auxiliares nos coidados culturais e de colleita de cultivos, e no mantemento das instalacións en explotacións agrícolas Agraria
UC0520_1 Realizar operacións auxiliares para a produción e o mantemento de plantas en viveiros e centros de xardinaría Agraria
UC0521_1 Realizar operacións auxiliares para a instalación de xardíns, parques e zonas verdes Agraria
UC0522_1 Realizar operacións auxiliares para o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes Agraria
UC0523_2 Realizar os labores de preparación do terreo e de sementeira e/ou transplante en cultivos herbáceos Agraria
UC0524_2 Realizar as operacións de cultivo, colleita, transporte e almacenamento dos cultivos herbáceos Agraria
UC0525_2 Controlar as pragas, as enfermidades, as malas herbas e as fisiopatías Agraria
UC0526_2 Manexar tractores e montar instalacións agrarias, e realizar o seu mantemento Agraria
UC0527_2 Realizar os labores de preparación do terreo e de plantación de froiteiras Agraria
UC0528_2 Realizar as operacións de cultivo, colleita, transporte e primeiro acondicionamento da froita Agraria
UC0529_2 Realizar os labores de preparación do terreo e de sementeira e/ou transplante en cultivos hortícolas e de flor cortada Agraria
UC0530_2 Realizar as operacións de cultivo, colleita, transporte e almacenamento dos cultivos hortícolas e de flor cortada Agraria
UC0531_2 Instalar xardíns de interior e de exterior, e zonas verdes Agraria
UC0532_2 Manter e mellorar xardíns de interior e de exterior, e zonas verdes Agraria
UC0533_3 Controlar e organizar as actividades con sementais, eguas reprodutoras e poldros lactantes Agraria
UC0534_3 Controlar e organizar a desteta e as actividades de recría dos poldros Agraria
UC0535_3 Supervisar as tarefas de doma básica e manexo de cabalos para fins recreativos, de traballo e deportivos, e en exhibicións e/ou concursos Agraria
UC0536_3 Xestionar as instalacións, a maquinaria, os materiais e os equipamentos da explotación gandeira Agraria
UC0537_2 Obter o despacho do buque e arranxalo a son de mar Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0538_2 Organizar e realizar as operacións de manobra e carga do buque Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0539_2 Efectuar a navegación do buque Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0540_2 Organizar e controlar a seguridade, a loita contra incendios e as emerxencias a bordo Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0541_1 Controlar os parámetros de funcionamento da máquina propulsora e dos equipamentos e as instalacións auxiliares do buque Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0542_2 Organizar e realizar as operacións extractivas e de conservación da pesca Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0543_1 Realizar tarefas de apoio á recepción e á preparación das materias primas
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
UC0544_1 Realizar tarefas de apoio á elaboración, o tratamento e a conservación de produtos alimentarios Industrias alimentarias
UC0545_1 Manexar equipamentos e instalacións para o envasamento, o acondicionamento e a empaquetaxe de produtos alimentarios, seguindo instrucións de traballo de carácter normalizado e dependente
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
UC0546_1 Realizar operacións de limpeza e de hixiene xeral en equipamentos e instalacións e de apoio á protección ambiental na industria alimentaria, segundo as instrucións recibidas
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
UC0547_1 Axudar no mantemento operativo de máquinas e instalacións da industria alimentaria, seguindo os procedementos establecidos Industrias alimentarias
UC0548_2 Controlar a materia prima e preparar as instalacións e a maquinaria da adega Industrias alimentarias
UC0549_2 Controlar as fermentacións e o acabamento dos viños Industrias alimentarias
UC0550_2 Realizar vinificacións especiais Industrias alimentarias
UC0551_2 Conducir o proceso de destilación e elaborar augardentes e licores Industrias alimentarias
UC0556_3 Xestionar os aprovisionamentos, o almacén e as expedicións na industria alimentaria, e realizar actividades de apoio á comercialización Industrias alimentarias
UC0557_3 Programar e xestionar a produción na industria alimentaria Industrias alimentarias
UC0558_3 Cooperar na implantación e no desenvolvemento do plan de calidade e xestión ambiental na industria alimentaria
Industrias alimentarias
Marítimo-pesqueira
UC0559_3 Desenvolver os procesos e determinar os procedementos operativos para a produción de conservas e zumes vexetais Industrias alimentarias
UC0560_3 Controlar a fabricación de conservas e zumes vexetais, e os seus sistemas automáticos de produción Industrias alimentarias
UC0561_3 Aplicar técnicas de control analítico e sensorial do proceso de elaboración de conservas e zumes vexetais Industrias alimentarias
UC0562_3 Desenvolver os procesos e determinar os procedementos operativos para a produción de derivados de cereais e de doces Industrias alimentarias
UC0563_3 Controlar a elaboración de derivados de cereais e de doces, e os seus sistemas automáticos de produción Industrias alimentarias
UC0564_3 Aplicar técnicas de control analítico e sensorial do proceso de elaboración de derivados de cereais e de doces Industrias alimentarias
UC0565_3 Desenvolver os procesos e determinar os procedementos operativos para a elaboración de produtos derivados da pesca e da acuicultura Industrias alimentarias
UC0566_3 Controlar a elaboración de produtos derivados da pesca e da acuicultura, e os seus sistemas automáticos de produción Industrias alimentarias
UC0567_3 Aplicar técnicas de control analítico e sensorial do proceso de elaboración de produtos derivados da pesca e da acuicultura Industrias alimentarias
UC0571_3 Desenvolver os procesos e determinar os procedementos operativos para a elaboración de leites de consumo e de produtos lácteos Industrias alimentarias
UC0572_3 Controlar a elaboración de leites de consumo e de produtos lácteos, e os seus sistemas automáticos de produción Industrias alimentarias
UC0573_3 Aplicar técnicas de control analítico e sensorial do proceso de elaboración de leites de consumo e de produtos lácteos Industrias alimentarias
UC0574_3 Organizar as operacións da planta química Química
UC0575_3 Verificar o acondicionamento de instalacións de proceso químico, de enerxía e auxiliares Química
UC0576_3 Coordinar os procesos químicos e de instalacións de enerxía e auxiliares Química
UC0577_3 Supervisar os sistemas de control básico Química
UC0578_3 Supervisar e operar cos sistemas de control avanzado e de optimización Química
UC0579_3 Supervisar o axeitado cumprimento das normas de seguridade e ambientais do proceso químico Química
UC0580_3 Realizar a aplicación de técnicas de bronceado artificial en condicións de seguridade e saúde Imaxe persoal
UC0581_3 Realizar a depilación definitiva e/ou supervisar procesos de depilación temporal Imaxe persoal
UC0589_3 Definir procesos operacionais de fundición Fabricación mecánica
UC0590_3 Definir procesos operacionais de pulvimetalurxia Fabricación mecánica
UC0591_3 Programar sistemas automatizados en fabricación mecánica Fabricación mecánica
UC0592_3 Supervisar a produción en fabricación mecánica Fabricación mecánica
UC0593_3 Definir procesos de mecanización en fabricación mecánica Fabricación mecánica
UC0594_3 Definir procesos de conformación en fabricación mecánica Fabricación mecánica
UC0595_3 Definir procesos de montaxe en fabricación mecánica Fabricación mecánica
UC0596_3 Programar o control numérico computadorizado (CNC) en máquinas ou sistemas de mecanización e conformado mecánico Fabricación mecánica
UC0597_2 Montar e manter instalacións de megafonía e sonorización de locais Electricidade e electrónica
UC0598_2 Montar e manter instalacións de circuíto pechado de televisión Electricidade e electrónica
UC0599_2 Montar e manter sistemas de telefonía con centrais de baixa capacidade Electricidade e electrónica
UC0600_2 Montar e manter infraestruturas de redes locais de datos Electricidade e electrónica
UC0602_2 Montar captadores, equipamentos e circuítos hidráulicos de instalacións solares térmicas Instalación e mantemento
UC0605_2 Manter instalacións solares térmicas Instalación e mantemento
UC0606_2 Reformular redes de distribución de auga e saneamento Enerxía e auga
UC0607_2 Montar redes de distribución de auga e saneamento Enerxía e auga
UC0608_2 Pór en servizo e operar redes de distribución de auga e saneamento Enerxía e auga
UC0609_2 Manter redes de distribución de auga e saneamento Enerxía e auga
UC0615_3 Desenvolver proxectos de montaxe de instalacións de enerxía eólica Enerxía e auga
UC0616_3 Xestionar a posta en servizo e a operación de instalacións de enerxía eólica Enerxía e auga
UC0617_3 Xestionar o mantemento de instalacións de enerxía eólica Enerxía e auga
UC0618_2 Previr riscos profesionais e actuar en casos de emerxencia en parques eólicos Enerxía e auga
UC0619_2 Montar e manter instalacións de enerxía eólica Enerxía e auga
UC0620_1 Efectuar operacións de mecanizado básico Transporte e mantemento de vehículos
UC0621_1 Desmontar, montar e substituír elementos amovibles simples dun vehículo Transporte e mantemento de vehículos
UC0622_1 Realizar operacións auxiliares de preparación de superficies Transporte e mantemento de vehículos
UC0623_1 Desmontar, montar e substituír elementos mecánicos simples do vehículo Transporte e mantemento de vehículos
UC0624_1 Desmontar, montar e substituír elementos eléctricos simples do vehículo Transporte e mantemento de vehículos
UC0626_2 Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos Transporte e mantemento de vehículos
UC0627_2 Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos Transporte e mantemento de vehículos
UC0628_2 Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos Transporte e mantemento de vehículos
UC0629_2 Manter motores diésel Transporte e mantemento de vehículos
UC0638_3 Realizar representacións de construción Edificación e obra civil
UC0639_3 Realizar e supervisar desenvolvementos de proxectos de edificación Edificación e obra civil
UC0640_3 Representar instalacións de edificios Edificación e obra civil
UC0641_3 Realizar e supervisar desenvolvementos de proxectos de estradas e de urbanización Edificación e obra civil
UC0642_3 Representar servizos en obra civil Edificación e obra civil
UC0691_2 Preparar as materias primas e os produtos auxiliares para a encadernación Artes gráficas CIFP Leixa
UC0692_2 Axustar parámetros, sincronizar equipamentos e efectuar o corte de materiais gráficos Artes gráficas CIFP Leixa
UC0693_2 Axustar parámetros, nivelar elementos e realizar o pregado Artes gráficas CIFP Leixa
UC0696_3 Desenvolver proxectos de produtos gráficos Artes gráficas
UC0700_3 Determinar os recursos necesarios para o desenvolvemento do proxecto audiovisual Imaxe e son
UC0701_3 Coordinar a dispoñibilidade e a adecuación dos recursos humanos, técnicos e artísticos necesarios para a rodaxe ou gravación Imaxe e son
UC0702_3 Organizar e controlar a rodaxe ou gravación, e o proceso de posprodución Imaxe e son
UC0703_3 Organizar a produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais Imaxe e son
UC0704_3 Xestionar os recursos de produción de proxectos cinematográficos e de obras audiovisuais Imaxe e son
UC0705_3 Supervisar os procesos de traballo da produción cinematográfica e de obras audiovisuais Imaxe e son
UC0706_1 Preparar e pór a punto cuartos, zonas nobres e áreas comúns Hostalaría e turismo
UC0707_1 Realizar as actividades de lavado de roupa propias de establecementos de aloxamento Hostalaría e turismo
UC0708_1 Realizar as actividades de pasada do ferro e arranxo de roupa propias de establecementos de aloxamento Hostalaría e turismo
UC0709_2 Definir ofertas sinxelas de repostaría, realizar o aprovisionamento interno e controlar consumos
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
UC0710_2 Elaborar e presentar produtos feitos á base de masas e pastas, sobremesas de cociña e xeados
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
UC0711_2 Actuar baixo normas de seguridade, hixiene e protección ambiental en hostalaría
Hostalaría e turismo
Industrias alimentarias
UC0712_1 Realizar operacións auxiliares de reprodución en gandaría Agraria
UC0713_1 Realizar operacións auxiliares de manexo da produción en explotacións gandeiras Agraria
UC0714_1 Realizar o pastoreo do gando Agraria
UC0715_1 Realizar operacións auxiliares de mantemento de instalacións e manexo da maquinaria e dos equipamentos en explotacións gandeiras Agraria
UC0716_2 Preparar o terreo e implantar cultivos en explotacións ecolóxicas Agraria
UC0717_2 Manexar o solo e realizar os labores culturais e de colleita en explotacións ecolóxicas Agraria
UC0718_2 Controlar e manexar o estado sanitario do agroecosistema Agraria
UC0723_2 Preparar o terreo e implantar pastos e cultivos herbáceos en explotacións gandeiras ecolóxicas Agraria
UC0724_2 Realizar os labores de produción e de colleita de pastos e cultivos herbáceos para alimentación en gandaría ecolóxica Agraria
UC0725_2 Realizar operacións de manexo racional do gando en explotacións ecolóxicas Agraria
UC0726_2 Producir animais e produtos animais ecolóxicos Agraria
UC0727_3 Realizar operacións topográficas en traballos de agricultura, xardinaría e montes Agraria
UC0728_3 Xestionar as operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal Agraria
UC0729_3 Xestionar os tratamentos silvícolas Agraria
UC0730_3 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as instalacións da explotación forestal Agraria
UC0731_1 Realizar operacións auxiliares de mantemento do motor principal do buque e os seus sistemas, e as gardas na cámara de máquinas Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0732_1 Realizar operacións básicas de mantemento de máquinas auxiliares, elementos e equipamentos do buque, en flotación e en seco Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0733_1 Actuar en emerxencias marítimas e aplicar as normas de seguridade no traballo Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0734_1 Realizar as actividades extractivas da pesca e marisqueo en flotación con artes menores, nasas e equipamentos de marisqueo Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0735_2 Realizar o despacho do buque e a xestión de licenzas de pesca Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0736_2 Realizar as operacións de manobra e carga do buque Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0737_2 Realizar as operacións de navegación do buque Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0738_2 Realizar as operacións extractivas e de conservación da pesca Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0739_2 Realizar as operacións en casos de emerxencias no mar Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0740_1 Comprobar os parámetros de funcionamento da máquina propulsora e dos equipos e instalacións auxiliares do buque Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0741_3 Coordinar e xestionar a produción das áreas do criadeiro en acuicultura Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0742_3 Previr e controlar as medidas de protección sanitaria e patoloxías no criadeiro de acuicultura Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0743_3 Supervisar controis fisicoquímicos e ambientais relacionados co criadeiro de acuicultura Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0744_3 Coordinar e xestionar a produción nas fases da engorda en acuicultura Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0745_3 Planificar a prevención e o control das patoloxías durante a engorda de especies acuícolas Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0746_3 Supervisar os controis ambientais no proceso da engorda acuícola Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0747_3 Planificar e xestionar a administración do buque para o transporte e a pesca Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0748_3 Planificar e dirixir as manobras do buque, e determinar a estabilidade e o asento Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0749_3 Planificar e dirixir a navegación Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0750_3 Planificar e dirixir as operacións extractivas, de produción e de conservación da pesca Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0751_3 Planificar e controlar as situacións de emerxencia Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0752_3 Organizar e aplicar a asistencia sanitaria recoñecendo os cadros médicos que se presenten Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0753_2 Comunicarse en inglés cun nivel de usuario independente en actividades marítimo-pesqueiras Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0765_3 Desenvolver os procesos e determinar os procedementos operativos para o sacrificio, a preparación e o despezamento de animais de abasto, así como para a elaboración de produtos e preparacións cárnicas Industrias alimentarias
UC0766_3 Controlar a elaboración de produtos e preparacións cárnicas, e os seus sistemas automáticos de produción, así como o sacrificio, a preparación e o despezamento dos animais Industrias alimentarias
UC0767_3 Aplicar técnicas de control analítico e sensorial do proceso de elaboración de produtos e preparacións cárnicas Industrias alimentarias
UC0768_3 Desenvolver os procesos e controlar a elaboración de destilados, mostos concentrados, vinagre e outros produtos derivados Industrias alimentarias
UC0769_3 Aplicar a lexislación de produtos vitivinícolas e os seus derivados, e xestionar os libros rexistro Industrias alimentarias
UC0778_3 Organizar a produción en industrias de transformación de polímeros Fabricación mecánica
UC0779_3 Coordinar e controlar a elaboración e transformación de mesturas de caucho e látex Fabricación mecánica
UC0780_3 Participar no deseño, na verificación e na optimización de moldes e ferramentas para a transformación de polímeros Fabricación mecánica
UC0781_3 Verificar o estado e o funcionamento de máquinas e instalacións do proceso de transformación de polímeros e dos seus servizos auxiliares Fabricación mecánica
UC0782_3 Coordinar e controlar as operacións complementarias e de remate, e a calidade de materiais e produtos de caucho Fabricación mecánica
UC0783_3 Coordinar e controlar a transformación de termoestables e materiais compostos de matriz polimérica Fabricación mecánica
UC0784_3 Deseñar e construír moldes e modelos de resina para a transformación de termoestables e materiais compostos de matriz polimérica Fabricación mecánica
UC0785_3 Coordinar e controlar as operacións complementarias e de remate, e a calidade de materiais e produtos de termoplásticos e termoestables Fabricación mecánica
UC0786_3 Coordinar e controlar a transformación de materiais termoplásticos Fabricación mecánica
UC0787_3 Verificar a formulación e a preparación de mesturas de produtos químicos Química
UC0788_3 Coordinar e controlar o acondicionamento e o almacenamento de produtos químicos Química
UC0789_3 Realizar o diagnóstico estético e deseñar protocolos integrando técnicas de masaxe, drenaxe linfática e sensoriais con fins estéticos Imaxe persoal
UC0790_3 Realizar a drenaxe linfática manual e/ou mecánica con fins estéticos Imaxe persoal
UC0791_3 Realizar técnicas de masaxe por presión con fins estéticos Imaxe persoal
UC0792_3 Asociar técnicas sensoriais a masaxes con fins estéticos Imaxe persoal
UC0793_3 Asesorar a clientela sobre a súa imaxe persoal, mediante o coidado e a transformación estética do cabelo e do pelo do rostro Imaxe persoal
UC0794_3 Realizar protocolos técnicos e peiteados para salóns de peiteado e producións audiovisuais e escénicas Imaxe persoal
UC0795_3 Dirixir e xestionar as actividades desenvolvidas en empresas de imaxe persoal Imaxe persoal
UC0796_3 Realizar o diagnóstico e deseñar protocolos estéticos personalizados Imaxe persoal
UC0797_3 Aplicar técnicas electroestéticas integrándoas en tratamentos estéticos específicos Imaxe persoal
UC0798_3 Realizar tratamentos estéticos coordinando a aplicación de diferentes técnicas cosmetolóxicas, electroestéticas e manuais Imaxe persoal
UC0800_3 Establecer o plan de control de organismos nocivos adecuado á situación de partida e supervisar a súa execución Seguridade e medio ambiente
UC0803_3 Guiar grupos de persoas polo contorno e as súas representacións para contribuír á súa sensibilización e capacitación ambiental Seguridade e medio ambiente
UC0804_3 Informar sobre o ambiente e os seus valores Seguridade e medio ambiente
UC0805_3 Interpretar a influencia recíproca das actividades humanas e o medio socionatural Seguridade e medio ambiente
UC0806_3 Desenvolver programas de educación ambiental e facilitar procesos educativos Seguridade e medio ambiente
UC0808_2 Comunicarse en inglés a nivel de usuario independente, no ámbito do mantemento naval, a seguridade, a supervivencia e a asistencia sanitaria a bordo Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC0811_2 Realizar a venda e a difusión de produtos inmobiliarios a través de distintas canles de comercialización Comercio e márketing
UC0816_1 Realizar operacións de montaxe de instalacións eléctricas de baixa tensión e domóticas en edificios Electricidade e electrónica
UC0817_1 Realizar operacións de montaxe de instalacións de telecomunicacións Electricidade e electrónica
UC0820_2 Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios destinados principalmente a vivendas Electricidade e electrónica
UC0821_2 Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios comerciais, de oficinas e dunha ou de varias industrias Electricidade e electrónica
UC0822_2 Montar e manter instalacións de automatismos no ámbito de vivendas e pequena industria Electricidade e electrónica
UC0823_2 Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión Electricidade e electrónica
UC0824_2 Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión Electricidade e electrónica
UC0825_2 Montar e manter máquinas eléctricas Electricidade e electrónica
UC0826_3 Desenvolver proxectos de instalacións de telecomunicación para a recepción e a distribución de sinais de radio e televisión no contorno de edificios Electricidade e electrónica
UC0827_3 Desenvolver proxectos de instalacións de telefonía no contorno de edificios Electricidade e electrónica
UC0828_3 Desenvolver proxectos de infraestruturas de redes de voz e datos no contorno de edificios Electricidade e electrónica
UC0829_3 Desenvolver proxectos de instalacións eléctricas de baixa tensión no ámbito de edificios de vivendas, industrias, oficinas e locais de pública concorrencia Electricidade e electrónica
UC0830_3 Desenvolver proxectos de instalacións eléctricas de baixa tensión en locais de características especiais e instalacións con fins especiais Electricidade e electrónica
UC0831_3 Desenvolver proxectos de redes eléctricas de baixa tensión Electricidade e electrónica
UC0832_3 Desenvolver proxectos de redes eléctricas de alta tensión Electricidade e electrónica CIFP Universidade Laboral
UC0833_3 Desenvolver proxectos de instalacións eléctricas de centros de transformación Electricidade e electrónica
UC0834_3 Desenvolver proxectos de instalacións de iluminación exterior Electricidade e electrónica
UC0835_2 Reformular instalacións solares fotovoltaicas Electricidade e electrónica CIFP Universidade Laboral
UC0836_2 Montar instalacións solares fotovoltaicas Electricidade e electrónica
UC0837_2 Manter instalacións solares fotovoltaicas Electricidade e electrónica
UC0842_3 Determinar a viabilidade de proxectos de instalacións solares Enerxía e auga
UC0843_3 Desenvolver proxectos de instalacións solares fotovoltaicas Enerxía e auga
UC0844_3 Organizar e controlar a montaxe de instalacións solares fotovoltaicas Enerxía e auga
UC0845_3 Organizar e controlar o mantemento de instalacións solares fotovoltaicas Enerxía e auga
UC0846_3 Desenvolver proxectos de instalacións solares térmicas Enerxía e auga
UC0847_3 Organizar e controlar a montaxe de instalacións solares térmicas Enerxía e auga
UC0848_3 Organizar e controlar o mantemento de instalacións solares térmicas Enerxía e auga
UC0849_2 Manter os sistemas de dirección e suspensión de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil Transporte e mantemento de vehículos
UC0850_2 Manter os sistemas de transmisión e freos de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil Transporte e mantemento de vehículos
UC0851_2 Montar e manter os sistemas de accionamento de equipamentos e apeiros de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil Transporte e mantemento de vehículos
UC0852_2 Montar e manter equipamentos e apeiros de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil Transporte e mantemento de vehículos
UC0853_2 Manter os sistemas eléctricos, de seguridade e de confortabilidade de maquinaria agrícola, de industrias extractivas e de edificación e obra civil Transporte e mantemento de vehículos
UC0869_1 Elaborar pastas, morteiros, adhesivos e formigóns Edificación e obra civil
UC0870_1 Construír vertentes para cubricións Edificación e obra civil
UC0871_1 Sanear e regularizar soportes para revestimento en construción Edificación e obra civil
UC0872_1 Realizar recebos e gornecementos a boa vista Edificación e obra civil
UC0873_1 Aplicar imprimacións e pinturas protectoras en construción Edificación e obra civil
UC0874_3 Realizar o seguimento da planificación en construción Edificación e obra civil
UC0875_3 Procesar o control de custos en construción Edificación e obra civil
UC0876_3 Xestionar sistemas de documentación de proxectos de construción Edificación e obra civil
UC0877_3 Realizar traballos de campo para levantamentos Edificación e obra civil
UC0878_3 Realizar traballos de gabinete para levantamentos Edificación e obra civil
UC0879_3 Realizar implantacións de proxectos Edificación e obra civil
UC0880_1 Preparar os equipamentos e os medios de aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintaría e moble Madeira, moble e cortiza
UC0881_1 Acondicionar a superficie para a aplicación do produto final, e controlar o secado en produtos de carpintaría e moble Madeira, moble e cortiza
UC0882_1 Apoiar a montaxe e a instalación de elementos de carpintaría e moble Madeira, moble e cortiza
UC0883_2 Tomar datos e efectuar cálculos para a instalación de elementos de carpintaría Madeira, moble e cortiza
UC0884_2 Efectuar instalacións de portas e fiestras de madeira Madeira, moble e cortiza
UC0885_2 Efectuar instalacións de revestimentos de madeira e similares Madeira, moble e cortiza
UC0886_2 Efectuar instalacións de estruturas de madeira Madeira, moble e cortiza
UC0912_3 Analizar e interpretar o deseño, e colaborar na definición do produto en téxtil e pel Téxtil, confección e pel
UC0913_3 Desenvolver a modelaxe de pezas sobre manequín Téxtil, confección e pel
UC0914_3 Planificar e desenvolver os patróns para o modelo que se confeccione Téxtil, confección e pel
UC0915_3 Industrializar os patróns do modelo de artigos de confección en téxtil e pel Téxtil, confección e pel
UC0919_3 Coordinar os procesos finais de montaxe e posprodución ata xerar o produto audiovisual final Imaxe e son
UC0921_2 Obter formas impresoras mediante sistemas dixitais directos Artes gráficas
UC0926_2 Operacións en trens de cosido Artes gráficas CIFP Leixa
UC0928_2 Dixitalizar e realizar o tratamento de imaxes mediante aplicacións informáticas
Artes gráficas
Imaxe e son
UC0929_2 Dixitalizar e tratar textos mediante aplicacións informáticas Artes gráficas
UC0930_2 Realizar a maquetaxe e/ou a compaxinación de produtos gráficos Artes gráficas
UC0931_3 Colaborar na xestión e na planificación da edición Artes gráficas
UC0933_3 Organizar os contidos da obra Artes gráficas
UC0935_3 Determinar as especificacións de proxectos editoriais multimedia Artes gráficas
UC0936_3 Deseñar o produto editorial multimedia Artes gráficas
UC0937_3 Xerar e publicar produtos editoriais multimedia Artes gráficas
UC0938_3 Xestionar e controlar a calidade do produto editorial multimedia Artes gráficas
UC0939_3 Colaborar no desenvolvemento do plan de captación e rexistro de proxectos audiovisuais Imaxe e son
UC0940_3 Verificar a adecuación técnica e a operatividade dos recursos de captación e rexistro Imaxe e son
UC0941_3 Colaborar no deseño e na execución da iluminación de producións audiovisuais Imaxe e son
UC0942_3 Obter imaxes segundo os criterios técnicos, artísticos e comunicativos do proxecto audiovisual Imaxe e son
UC0943_3 Definir proxectos audiovisuais multimedia interactivos Imaxe e son
UC0944_3 Xerar e adaptar os contidos audiovisuais multimedia propios e externos Imaxe e son
UC0945_3 Integrar os elementos e as fontes mediante ferramentas de autoría e de edición Imaxe e son
UC0946_3 Realizar os procesos de avaliación do prototipo, control de calidade e documentación do produto audiovisual multimedia interactivo Imaxe e son
UC0947_3 Planificar o proceso de montaxe e posprodución dun produto audiovisual Imaxe e son
UC0948_3 Preparar os materiais e os efectos necesarios para a montaxe e a posprodución Imaxe e son
UC0949_3 Realizar a montaxe integrando ferramentas de posprodución e materiais de procedencia diversa Imaxe e son
UC0953_2 Montar equipamentos microinformáticos Informática e comunicacións
UC0954_2 Reparar e ampliar equipamento microinformático Informática e comunicacións
UC0955_2 Monitorizar os procesos de comunicacións da rede local Informática e comunicacións
UC0956_2 Realizar os procesos de conexión entre redes privadas e redes públicas Informática e comunicacións
UC0957_2 Manter e regular o subsistema físico en sistemas informáticos Informática e comunicacións
UC0958_2 Executar procedementos de administración e mantemento no software base e de aplicación de cliente Informática e comunicacións
UC0959_2 Manter a seguridade dos subsistemas físicos e lóxicos en sistemas informáticos Informática e comunicacións
UC0964_3 Crear elementos de software para a xestión do sistema e os seus recursos Informática e comunicacións
UC0969_1 Realizar e integrar operacións de apoio administrativo básico Administración e xestión
UC0970_1 Transmitir e recibir información operativa en xestións rutineiras con axentes externos da organización Administración e xestión
UC0971_1 Realizar operacións auxiliares de reprodución e arquivamento en soporte convencional ou informático
Administración e xestión
Informática e comunicacións
UC0972_1 Realizar a limpeza de chans, paredes e teitos en edificios e locais Servizos socioculturais e á comunidade
UC0973_1 Introducir datos e textos en terminais informáticos en condicións de seguridade, calidade e eficiencia
Administración e xestión
Comercio e márketing
UC0974_1 Realizar operacións básicas de tratamento de datos e textos, e confección de documentación
Administración e xestión
Comercio e márketing
Informática e comunicacións
UC0975_2 Recibir e procesar as comunicacións internas e externas Administración e xestión
UC0976_2 Realizar as xestións administrativas do proceso comercial Administración e xestión
UC0977_2 Comunicarse nunha lingua estranxeira cun nivel de usuario independente nas actividades de xestión administrativa en relación coa clientela Administración e xestión
UC0978_2 Xestionar o arquivo en soporte convencional e informático Administración e xestión
UC0979_2 Realizar as xestións administrativas de tesouraría Administración e xestión
UC0980_2 Efectuar as actividades de apoio administrativo de recursos humanos Administración e xestión
UC0981_2 Realizar rexistros contables Administración e xestión
UC0982_3 Administrar e xestionar con autonomía as comunicacións da dirección Administración e xestión
UC0983_3 Xestionar de xeito proactivo actividades de asistencia á dirección en materia de organización Administración e xestión
UC0984_3 Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario/a competente, nas actividades de asistencia á dirección Administración e xestión
UC0985_2 Comunicarse nunha lingua estranxeira distinta do inglés, cun nivel de usuario/a independente, nas actividades de asistencia á dirección Administración e xestión
UC0986_3 Elaborar documentación e presentacións profesionais en distintos formatos
Administración e xestión
Sanidade
UC0987_3 Administrar os sistemas de información e arquivo en soporte convencional e informático
Administración e xestión
Sanidade
UC0988_3 Preparar e presentar expedientes e documentación xurídica e empresarial ante organismos e administracións públicas Administración e xestión
UC0993_3 Preparar a información e os instrumentos necesarios para a investigación de mercados Comercio e márketing
UC0994_3 Organizar e controlar a actividade das persoas enquisadoras Comercio e márketing
UC0995_2 Realizar enquisas e/ou entrevistas utilizando as técnicas e os procedementos establecidos Comercio e márketing
UC0996_1 Levar a cabo a limpeza da moblaxe situada no interior dos espazos onde se vai a intervir Servizos socioculturais e á comunidade
UC0997_3 Colaborar na análise e na obtención de conclusións a partir da investigación de mercados Comercio e márketing
UC1000_3 Obter e procesar a información necesaria para a definición de estratexias e actuacións comerciais Comercio e márketing
UC1001_3 Xestionar a forza de vendas e coordinar o equipo de comerciais Comercio e márketing
UC1003_3 Colaborar na elaboración do plan de aprovisionamento Comercio e márketing
UC1004_3 Realizar o seguimento e o control do programa de aprovisionamento Comercio e márketing
UC1006_2 Comunicarse en inglés cun nivel de usuario/a independente nas relacións e nas actividades de loxística e transporte internacional Comercio e márketing
UC1007_3 Obter e elaborar información para o sistema de información de mercados Comercio e márketing
UC1008_3 Realizar estudos e propostas para as accións do plan de márketing-mix internacional Comercio e márketing
UC1009_3 Asistir nos procesos de negociación e execución das operacións de compravenda internacionais de produtos e servizos Comercio e márketing
UC1010_3 Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario competente, nas relacións e nas actividades de comercio internacional Comercio e márketing
UC1013_3 Organizar, xestionar e controlar as operacións de transporte de longa distancia Comercio e márketing
UC1014_3 Organizar o almacén de acordo cos criterios e cos niveis de actividade previstos Comercio e márketing
UC1015_2 Xestionar e coordinar as operacións do almacén Comercio e márketing
UC1016_2 Preparar e apoiar as intervencións de atención ás persoas e ao seu contorno no ámbito institucional indicadas polo equipo interdisciplinar Servizos socioculturais e á comunidade
UC1017_2 Desenvolver intervencións de atención física dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional Servizos socioculturais e á comunidade
UC1018_2 Desenvolver intervencións de atención sociosanitaria dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional Servizos socioculturais e á comunidade
UC1019_2 Desenvolver intervencións de atención psicosocial dirixidas a persoas dependentes no ámbito institucional Servizos socioculturais e á comunidade
UC1020_3 Establecer e manter relación cos principais axentes comunitarios (poboación, técnico/a e administracións), dinamizando a relación recíproca entre eles Servizos socioculturais e á comunidade
UC1021_3 Promover a participación cidadá nos proxectos e nos recursos comunitarios Servizos socioculturais e á comunidade
UC1022_3 Dinamizar a planificación, o desenvolvemento e a avaliación de intervencións e proxectos comunitarios e de participación cidadá que se desenvolvan entre os axentes que configuran unha comunidade ou unha zona territorial Servizos socioculturais e á comunidade
UC1023_3 Intervir, apoiar e acompañar na creación e no desenvolvemento do tecido asociativo Servizos socioculturais e á comunidade
UC1024_3 Establecer estratexias de comunicación e difusión dos diferentes proxectos e das actuacións comunitarias Servizos socioculturais e á comunidade
UC1025_3 Aplicar procesos e técnicas de mediación na xestión de conflitos entre axentes comunitarios Servizos socioculturais e á comunidade
UC1026_3 Incorporar a perspectiva de xénero nos proxectos de intervención social Servizos socioculturais e á comunidade
UC1027_3 Establecer e manter relacións fluídas coa comunidade educativa e coordinarse coas familias, co equipo educativo e con diferentes profesionais Servizos socioculturais e á comunidade
UC1028_3 Programar, organizar, realizar e avaliar procesos de intervención educativa de centro e de grupo de nenos e nenas de cero a tres anos Servizos socioculturais e á comunidade
UC1029_3 Desenvolver programas de adquisición e adestramento en hábitos de autonomía e saúde, e programas de intervención en situacións de risco Servizos socioculturais e á comunidade
UC1030_3 Promover e pór en práctica situacións de xogo como eixe da actividade e do desenvolvemento infantil Servizos socioculturais e á comunidade
UC1031_3 Desenvolver os recursos expresivos e comunicativos do neno e da nena como medio de crecemento persoal e social Servizos socioculturais e á comunidade
UC1032_3 Desenvolver accións para favorecer a exploración do contorno a través do contacto cos obxectos, e as relacións do neno ou da nena cos seus iguais e coas persoas adultas Servizos socioculturais e á comunidade
UC1033_3 Definir, secuenciar e avaliar aprendizaxes, interpretándoas no contexto do desenvolvemento infantil de cero a seis anos Servizos socioculturais e á comunidade
UC1034_3 Xestionar a información sobre os recursos sociolaborais e formativos e colaborar na análise de postos de traballo para a inserción sociolaboral de persoas con discapacidade Servizos socioculturais e á comunidade
UC1035_3 Realizar as intervencións dirixidas ao adestramento para a adquisición e o desenvolvemento de habilidades sociolaborais nas persoas con discapacidade Servizos socioculturais e á comunidade
UC1036_3 Apoiar no proceso de inserción sociolaboral de persoas con discapacidade Servizos socioculturais e á comunidade
UC1037_3 Efectuar o seguimento da inserción sociolaboral coa empresa, a persoa usuaria e o seu contorno persoal Servizos socioculturais e á comunidade
UC1038_3 Identificar e concretar as características e as necesidades do contexto social da intervención Servizos socioculturais e á comunidade
UC1039_3 Previr conflitos entre persoas, actores e colectivos sociais Servizos socioculturais e á comunidade
UC1040_3 Organizar e pór en práctica o proceso de xestión de conflitos Servizos socioculturais e á comunidade
UC1041_3 Realizar a valoración, o seguimento e a difusión da mediación como unha vía de xestión de conflitos Servizos socioculturais e á comunidade
UC1042_2 Xestionar e comercializar servizos propios do aloxamento rural Hostalaría e turismo
UC1046_2 Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en barra e en mesa Hostalaría e turismo
UC1047_2 Asesorar sobre bebidas distintas a viños, preparalas e presentalas Hostalaría e turismo
UC1048_2 Servir viños e prestar información básica sobre eles Hostalaría e turismo
UC1049_2 Preparar e expor elaboracións sinxelas propias da oferta de bar-cafetaría Hostalaría e turismo
UC1050_2 Xestionar o bar-cafetaría Hostalaría e turismo
UC1051_2 Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario básico, en servizos de restauración Hostalaría e turismo
UC1052_2 Desenvolver os procesos de servizo de alimentos e bebidas en sala Hostalaría e turismo
UC1053_2 Elaborar e acabar pratos á vista da clientela Hostalaría e turismo
UC1054_2 Dispor de calquera tipo de servizos especiais en restauración Hostalaría e turismo
UC1055_3 Elaborar e operar viaxes combinadas, excursións e traslados Hostalaría e turismo
UC1056_3 Xestionar eventos Hostalaría e turismo
UC1057_2 Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario independente, nas actividades turísticas Hostalaría e turismo
UC1058_3 Aplicar e supervisar a execución de calquera tipo de técnicas de manipulación, conservación e rexeneración de alimentos Hostalaría e turismo
UC1059_3 Desenvolver e supervisar procesos de preparación e presentación de elaboracións culinarias básicas, complexas e de múltiples aplicacións Hostalaría e turismo
UC1060_3 Desenvolver e supervisar procesos de preparación e presentación de pratos de cociña creativa e de autor Hostalaría e turismo
UC1061_3 Desenvolver e supervisar procesos de elaboración e presentación de calquera tipo de produtos de repostaría Hostalaría e turismo
UC1062_3 Catar alimentos para a súa selección e o seu uso en hostalaría Hostalaría e turismo
UC1063_3 Deseñar ofertas gastronómicas Hostalaría e turismo
UC1064_3 Xestionar procesos de aprovisionamento en restauración Hostalaría e turismo
UC1065_3 Organizar procesos de produción culinaria Hostalaría e turismo
UC1066_3 Administrar unidades de produción culinaria Hostalaría e turismo
UC1067_3 Definir e organizar os procesos do departamento de pisos e prestarlle atención á clientela Hostalaría e turismo
UC1068_3 Supervisar os procesos do departamento de pisos Hostalaría e turismo
UC1069_3 Interpretar o patrimonio e os bens de interese cultural do ámbito de actuación a turistas e visitantes Hostalaría e turismo
UC1070_3 Interpretar espazos naturais e outros bens de interese natural do ámbito de actuación a turistas e visitantes Hostalaría e turismo
UC1071_3 Prestar servizos de acompañamento e asistencia a turistas e visitantes, e deseñar itinerarios turísticos Hostalaría e turismo
UC1072_3 Comunicarse en inglés, cun nivel de usuario competente, nos servizos turísticos de guía e animación Hostalaría e turismo
UC1073_3 Comunicarse nunha lingua estranxeira distinta do inglés, cun nivel de usuario competente, nos servizos turísticos de guía e animación Hostalaría e turismo
UC1074_3 Xestionar información turística Hostalaría e turismo
UC1075_3 Crear, promover e xestionar servizos e produtos turísticos locais Hostalaría e turismo
UC1084_3 Programar actividades de ensino e acondicionamento físico básico relativas a actividades de natación Actividades físicas e deportivas
UC1085_3 Dirixir a aprendizaxe e o acondicionamento físico básico en actividades de natación Actividades físicas e deportivas
UC1086_3 Organizar e colaborar en competicións non oficiais de nivel básico ou social e eventos lúdico-deportivos no medio acuático Actividades físicas e deportivas CIFP Universidade Laboral
UC1087_1 Realizar a limpeza de vidros en edificios e locais Servizos socioculturais e á comunidade
UC1088_1 Realizar a limpeza e o tratamento de superficies en edificios e locais utilizando maquinaria Servizos socioculturais e á comunidade
UC1090_1 Realizar as operacións de recepción e lavado de mercadorías procedentes de servizos de catering Hostalaría e turismo
UC1091_3 Xestionar departamentos de animación turística
Actividades físicas e deportivas
Servizos socioculturais e á comunidade
UC1092_3 Deseñar, promover e avaliar proxectos de animación turística
Actividades físicas e deportivas
Servizos socioculturais e á comunidade
UC1093_3 Crear e dinamizar grupos en situacións de lecer
Actividades físicas e deportivas
Imaxe persoal
Servizos socioculturais e á comunidade
UC1094_3 Organizar e desenvolver actividades lúdicas e físico-recreativas en animación turística Actividades físicas e deportivas
UC1095_3 Organizar e desenvolver actividades culturais con fins de animación turística e recreativa Actividades físicas e deportivas
UC1096_3 Organizar e desenvolver reunións e espectáculos con fins de animación Actividades físicas e deportivas
UC1097_3 Dirixir e xestionar unha unidade de produción en restauración Hostalaría e turismo
UC1098_3 Definir e planificar procesos de servizo en restauración Hostalaría e turismo
UC1099_3 Realizar a xestión económico-financeira dun establecemento de restauración Hostalaría e turismo
UC1100_3 Realizar a xestión de calidade, ambiental e de seguridade en restauración Hostalaría e turismo
UC1101_3 Deseñar e comercializar ofertas de restauración Hostalaría e turismo
UC1103_3 Supervisar e desenvolver procesos de servizo en restauración Hostalaría e turismo
UC1104_3 Xestionar departamentos de servizo de restauración Hostalaría e turismo
UC1105_3 Aplicar as normas de protocolo en restauración Hostalaría e turismo
UC1106_3 Catar viños e outras bebidas analcohólicas e alcohólicas distintas a viños Hostalaría e turismo
UC1107_3 Deseñar ofertas de viños e outras bebidas analcohólicas e alcohólicas distintas a viños Hostalaría e turismo
UC1108_3 Realizar análises sensoriais de produtos selectos propios de sommelier e deseñar as súas ofertas Hostalaría e turismo
UC1109_3 Xestionar o funcionamento de adegas de conservación e maduración de viños para restauración, e asesorar na súa posta en marcha Hostalaría e turismo
UC1110_3 Realizar os procesos de servizo especializado de viños Hostalaría e turismo
UC1111_2 Comunicarse nunha lingua estranxeira, cun nivel de usuario independente, nos servizos de restauración Hostalaría e turismo
UC1112_1 Realizar operacións auxiliares de mantemento de instalacións, maquinaria, equipamentos e ferramentas de floraría Agraria
UC1113_1 Recibir e acondicionar materias primas e materiais de floraría Agraria
UC1114_1 Realizar traballos auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantas Agraria
UC1115_1 Atender e prestar servizos ao público en floraría Agraria
UC1116_2 Realizar o abatemento e o procesamento de árbores con motoserra Agraria
UC1117_2 Realizar o abatemento e procesamento de árbores con colleitadora forestal Agraria
UC1119_2 Realizar traballos en altura nas árbores Agraria
UC1121_2 Manexar tractores forestais e realizar o seu mantemento Agraria
UC1125_2 Realizar operacións de repoboación forestal e de corrección hidrolóxico-forestal Agraria
UC1126_2 Realizar tratamentos silvícolas Agraria
UC1128_3 Organizar e supervisar o mantemento e a recuperación de céspede en campos deportivos Agraria
UC1129_3 Xestionar os labores de preparación do terreo e de implantación de cultivos Agraria
UC1130_3 Programar e organizar as operacións de cultivo Agraria
UC1131_3 Xestionar as operacións de colleita e conservación de produtos agrícolas Agraria
UC1132_3 Xestionar a maquinaria, os equipamentos e as instalacións da explotación agrícola Agraria
UC1139_2 Trazar e cortar chapas e perfís Fabricación mecánica
UC1140_2 Mecanizar e conformar chapas e perfís Fabricación mecánica
UC1141_2 Montar e instalar elementos e estruturas de construcións e carpintaría metálica Fabricación mecánica
UC1142_2 Trazar e mecanizar tubaxes Fabricación mecánica
UC1143_2 Conformar e armar tubaxes Fabricación mecánica
UC1144_2 Montar instalacións de tubaxe Fabricación mecánica
UC1145_3 Deseñar produtos de caldeiraría Fabricación mecánica
UC1146_3 Deseñar produtos de estruturas metálicas Fabricación mecánica
UC1147_3 Realizar cálculos e plans de proba en caldeiraría e estruturas metálicas Fabricación mecánica
UC1148_3 Elaborar a documentación técnica dos produtos de construcións metálicas Fabricación mecánica
UC1149_3 Deseñar esquemas de tubaxe industrial Fabricación mecánica
UC1150_3 Deseñar instalacións de tubaxe industrial Fabricación mecánica CIFP Universidade Laboral
UC1151_3 Definir procesos de trazado, mecanizado e conformación en construcións metálicas Fabricación mecánica
UC1152_3 Definir procesos de unión e montaxe de construcións metálicas Fabricación mecánica
UC1153_3 Programar sistemas automatizados en construcións metálicas Fabricación mecánica
UC1154_1 Realizar a instalación de tubaxes, incluíndo a preparación, o corte e a unión de tubos para a condución de auga e desaugadoiros
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
UC1155_1 Realizar operacións básicas de instalación e mantemento de aparellos sanitarios, radiadores e aparellos de climatización de uso doméstico
Fabricación mecánica
Instalación e mantemento
UC1156_2 Montar instalacións caloríficas Instalación e mantemento
UC1157_2 Manter instalacións caloríficas Instalación e mantemento
UC1158_2 Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción Instalación e mantemento
UC1159_2 Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción Instalación e mantemento
UC1160_3 Determinar as características de instalacións caloríficas Instalación e mantemento
UC1161_3 Determinar as características de instalacións eléctricas auxiliares de instalacións térmicas Instalación e mantemento
UC1162_3 Desenvolver planos de instalacións térmicas Instalación e mantemento
UC1163_3 Planificar e especificar a montaxe, probas e protocolos de instalacións caloríficas Instalación e mantemento
UC1164_3 Determinar as características de instalacións de climatización Instalación e mantemento
UC1165_3 Determinar as características de instalacións de ventilación-extracción Instalación e mantemento
UC1166_3 Planificar e especificar a montaxe, probas e protocolos de instalacións de climatización e ventilación-extracción Instalación e mantemento
UC1167_3 Determinar as características de instalacións frigoríficas Instalación e mantemento
UC1168_3 Planificar e especificar a montaxe, probas e protocolos das instalacións frigoríficas Instalación e mantemento
UC1169_3 Supervisar e controlar a montaxe de instalacións térmicas Instalación e mantemento
UC1170_3 Planificar o mantemento de instalacións térmicas Instalación e mantemento
UC1171_3 Realizar e supervisar o mantemento de instalacións caloríficas Instalación e mantemento
UC1172_3 Controlar a posta en marcha de instalacións caloríficas Instalación e mantemento
UC1173_3 Realizar e supervisar o mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción Instalación e mantemento
UC1174_3 Controlar a posta en marcha de instalacións de climatización e ventilación-extracción Instalación e mantemento
UC1175_3 Realizar e supervisar o mantemento de instalacións frigoríficas Instalación e mantemento
UC1176_3 Controlar a posta en marcha de instalacións frigoríficas Instalación e mantemento
UC1180_3 Organizar e xestionar os procesos de montaxe das instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais Electricidade e electrónica
UC1181_3 Supervisar os procesos de montaxe das instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais Electricidade e electrónica
UC1182_3 Organizar e xestionar os procesos de mantemento das instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais Electricidade e electrónica
UC1183_3 Supervisar os procesos de mantemento das instalacións eléctricas no ámbito de edificios e con fins especiais Electricidade e electrónica
UC1184_3 Organizar e xestionar a montaxe das infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios Electricidade e electrónica
UC1185_3 Supervisar a montaxe das infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios Electricidade e electrónica
UC1186_3 Organizar e xestionar o mantemento das infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios Electricidade e electrónica
UC1187_3 Supervisar o mantemento das infraestruturas de telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios Electricidade e electrónica
UC1194_3 Avaliar a eficiencia enerxética das instalacións de edificios Enerxía e auga
UC1195_3 Colaborar no proceso de certificación enerxética de edificios
Edificación e obra civil
Enerxía e auga
UC1196_3 Xestionar o uso eficiente da auga en edificación Enerxía e auga
UC1197_3 Promover o uso eficiente da enerxía Enerxía e auga
UC1207_1 Realizar operacións auxiliares de montaxe de equipamentos microinformáticos
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
UC1208_1 Realizar operacións auxiliares de mantemento de sistemas microinformáticos
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
UC1209_1 Realizar operacións auxiliares con tecnoloxías da información e da comunicación
Electricidade e electrónica
Informática e comunicacións
UC1213_3 Instalar e configurar sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións coa clientela Informática e comunicacións
UC1225_1 Preparar materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos de confección Téxtil, confección e pel
UC1226_1 Realizar arranxos en pezas de vestir e roupa de fogar Téxtil, confección e pel
UC1227_1 Realizar adaptacións e personalizar roupa de vestir Téxtil, confección e pel
UC1234_2 Realizar o corte e a ensamblaxe á man na confección á medida Téxtil, confección e pel
UC1235_2 Realizar a ensamblaxe a máquina na confección á medida Téxtil, confección e pel
UC1236_2 Realizar o acabamento de pezas e artigos en confección á medida Téxtil, confección e pel
UC1237_2 Atender a clientela nos servizos de realización de vestiario á medida Téxtil, confección e pel
UC1248_3 Realizar o estudo da imaxe persoal para propor proxectos de cambio personalizados Imaxe persoal
UC1249_3 Asesorar a clientela sobre cambios na súa imaxe persoal mediante o coidado e a transformación estética do cabelo e do pelo do rostro Imaxe persoal
UC1250_3 Asesorar a clientela sobre cambios na súa imaxe persoal mediante coidados estéticos Imaxe persoal
UC1251_3 Asesorar a clientela sobre cambios na súa imaxe persoal mediante a indumentaria e os complementos Imaxe persoal
UC1252_3 Asesorar a clientela nas actuacións de protocolo e usos sociais relacionados coa imaxe persoal Imaxe persoal
UC1253_3 Asesorar a clientela en técnicas de comunicación relacionadas coa imaxe persoal Imaxe persoal
UC1254_3 Elaborar proxectos de caracterización de personaxes en función de proxectos artísticos Imaxe persoal
UC1255_3 Planificar, organizar e xestionar proxectos de caracterización Imaxe persoal
UC1256_3 Elaborar próteses faciais e corporais para caracterización Imaxe persoal
UC1257_3 Elaborar próteses pilosas para caracterización Imaxe persoal
UC1258_2 Aplicar técnicas de peiteado para caracterización Imaxe persoal
UC1259_3 Realizar a caracterización de personaxes e os efectos especiais de maquillaxe Imaxe persoal
UC1260_3 Protocolizar e organizar os servizos hidrotermais e complementarios Imaxe persoal
UC1261_3 Realizar o diagnóstico e deseñar tratamentos capilares estéticos Imaxe persoal
UC1262_3 Realizar tratamentos capilares estéticos en condicións de seguridade e hixiene Imaxe persoal
UC1263_2 Montar, reparar e pór en marcha sistemas mecánicos Instalación e mantemento
UC1264_2 Montar, reparar e pór en marcha sistemas pneumáticos, hidráulicos, eléctricos e electrónicos de bens de equipamento e maquinaria industrial Instalación e mantemento
UC1265_2 Realizar operacións de mecanizado e unión en procesos de montaxe de bens de equipamento e maquinaria industrial Instalación e mantemento
UC1267_3 Programar e controlar a produción en fabricación mecánica Fabricación mecánica
UC1268_3 Aprovisionar os procesos produtivos de fabricación mecánica Fabricación mecánica
UC1275_3 Planificar e xestionar a montaxe e o mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior Electricidade e electrónica
UC1276_3 Supervisar e realizar a montaxe de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior Electricidade e electrónica
UC1277_3 Supervisar e realizar o mantemento de redes eléctricas de baixa tensión e iluminación exterior Electricidade e electrónica
UC1278_3 Determinar as características das redes e os sistemas de distribución de fluídos Instalación e mantemento
UC1279_3 Determinar as características de instalacións eléctricas auxiliares de redes e sistemas de distribución de fluídos Instalación e mantemento
UC1280_3 Desenvolver planos de redes e sistemas de distribución de fluídos Instalación e mantemento
UC1281_3 Planificar e especificar a montaxe, probas e protocolos de redes e sistemas de distribución de fluídos Instalación e mantemento
UC1282_3 Planificar e supervisar a instalación en planta de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas Instalación e mantemento
UC1283_3 Planificar o mantemento de instalacións de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas Instalación e mantemento
UC1284_3 Supervisar e realizar o mantemento de instalacións de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas Instalación e mantemento
UC1285_3 Controlar as probas e realizar a posta en marcha de instalacións de maquinaria, equipamento industrial e liñas automatizadas Instalación e mantemento
UC1286_3 Supervisar e controlar a montaxe de redes e sistemas de distribución de fluídos Instalación e mantemento
UC1287_3 Planificar o mantemento de redes e sistemas de distribución de fluídos Instalación e mantemento
UC1288_3 Realizar e supervisar o mantemento de redes e sistemas de distribución de fluídos Instalación e mantemento
UC1289_3 Controlar e realizar a posta en marcha de redes e sistemas de distribución de fluídos Instalación e mantemento
UC1296_1 Colaborar nas manobras de carga, descarga e traslado do buque en porto Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC1297_1 Efectuar traballos de arranche, mantemento, manipulación e reparación dos elementos pesqueiros, durante a estancia do buque en porto Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC1298_1 Colaborar no mantemento e arranchado dun buque de pesca Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC1308_1 Realizar as operacións de amarre e desamarre de buques en porto Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral
UC1309_1 Realizar as operacións de amarre, conexión/desconexión de mangueiras e desamarre de buques a monoboias Marítimo-pesqueira CIFP Universidade Laboral