Plan de acreditación da experiencia profesional

Pon en valor a túa experiencia laboral

No ámbito do sistema educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, ponse en marcha un procedemento dispoñible permanentemente para a avaliación e a acreditación das competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación, flexibilizando o procedemento para posibilitar a realización dos obxectivos establecidos no Plan de Modernización da Formación Profesional, ao abeiro do establecido no Real decreto1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, e no Real decreto 143/2021, de 9 de marzo, polo que se modifica o Real decreto1224/2009, para unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.