Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. Varios centros educativos

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e dous de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Arenal Perfumerias, SLU, Euro Depot España, SAU; Feu Vert Ibérica S.A, GRM 2008,S.L, JD Spain Sports Fashion 2010, S.L. e Sprinter Megacentros del Deporte, S.L, para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas en varios centros.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Arenal Perfumerias, SLU
Entidade colaboradora: 
Euro Depot España, SAU
Entidade colaboradora: 
Feu Vert Ibérica S.A.
Entidade colaboradora: 
GRM 2008,S.L.
Entidade colaboradora: 
JD Spain Sports Fashion 2010, S.L.
Entidade colaboradora: 
Sprinter Megacentros del Deporte, S.L
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Centro educativo: 
CIFP As Mercedes
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Etiquetas: