Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. Varios centros educativos

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e seis de maio de dous mil vinte e un, o convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas en varios centros.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Distribuciones Froiz S.A.U.
Entidade colaboradora: 
Vego Supermercados S.A.
Entidade colaboradora: 
Ignacio de las Cuevas S.A.
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Centro educativo: 
IES Luís Seoane
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Etiquetas: