Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. Varios centros educativos

Asinado en Santiago de Compostela, o dezasete de xuño de dous mil vinte e un, o Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Auchan Retail España, S.L.U, Centros Comerciales Carrefour, S.A, El Corte Inglés, S.A, Atlántica Saga Ourense, S.L.U, Mercartabria, S.L.U. e Pontevicus, S.L.U para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas en varios centros.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Auchan Retail España, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Centros Comerciales Carrefour, S.A.
Entidade colaboradora: 
El Corte Inglés, S.A.
Entidade colaboradora: 
Atlántica Saga Ourense, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Mercartabria, S.L.U.
Entidade colaboradora: 
Pontevicus, S.L.U.
Centro educativo: 
IES A Guía
Centro educativo: 
IES A Pontepedriña
Centro educativo: 
IES Luís Seoane
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Centro educativo: 
CIFP Portovello
Centro educativo: 
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro
Etiquetas: