CIFP Valentín Paz Andrade - Instalacións frigoríficas e de climatización - 2021