CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro - Comercialización de produtos alimentarios - 2021