CIFP Portovello - Comercialización de produtos alimentarios - 2021