CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel - Coidados auxiliares de enfermaría - 2021