CIFP Ánxel Casal - Monte Alto - Dobre titulación Coidados auxiliares de enfermaría e Atención a persoas en situación de dependencia - 2021