Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Segunda convocatoria 2021

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións das probas da segunda convocatoria 2021 para a obtención de determinados carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante a Conselleira de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes desde a súa publicación.